Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)
57.
Flintøks, bredegget og langstrakt. Eggen er hulslepet. Banens form omtrent som paa R. 19. Farven mørkegraa. Delvis slepet paa bredsiderne. 17,6 cm l., 6,2 cm bred over eggen.
F. paa Li, Hof, Ø. Toten
20874.
58.
Flintøks bredegget og retegget. Farven lysgraa. Slepet ved eggen. 15,2 cm l. og 5,6 cm bred over eggen.
F. paa prestegaarden, Ø. Toten
20875.
59.
Flintdolk av hvitgraa farve. Den har firkantet haandtak. Bladet sterkt formindsket ved slit og omhugning. Ca. 15,5 cm l.
F. paa Hunn, Vardal, Toten
20876.
60.
Stenøks uten skafthul, jfr. R. 10. Kun den ene smalside er noget videre konkav . Eggens ene hjørne er bortslaat i temmelig ny tid. 12,6 cm l., 4,6 cm bred og 3,3 cm tyk.
F. paa Ramfossen, V. Toten
20877.
61.
Stenøks med skafthul. Den har flate bredsider, svakt buede smalsider. Banen næsten plan. Længden 21 cm, bredden over hullet 8,3 cm.
F. Torsæteren, Balke, Ø. Toten
20878.
62.
Stenøks med skafthul, jfr, R. 28, men nærværende eksemplar er kortere i forhold til længden. Har været finslepet ved eggen, grovslepet ellers. Et større stykke er bortslaat ved banen. 15,7 cm l., 7,8 cm bred over eggen og 6,6 cm høi.
F. paa Sukkestad, Hof, Ø. Toten
20879.
63.
Stenøks med skafthul. Den er kort og høi med temmelig rette sider og avrundet bane. Hullet er indboret paa skraa bakover. Den er tillike noget lavere i eggen end i banen. Slepet ved eggen. Længde 12,6 cm, størst bredde bakerst 7,2 cm, høiest 6,5 cm.
F. paa Petterud, Hof, Ø. Toten
20880.
64.
Spydspids av bronse fra bronsealderen.
Ligner meget S. Müller, Br.ald. 366, men har ingen ornamenter paa falen og er desuten kortere og bredere i forhold. Den er litt defekt i kanten paa falenden og er noget forbøiet der. Eggene er opskjerpet i nyere tid. Den har ogsaa myroksyd paa overflaten. 13,1 cm l. og største bredde 4 cm.
F. paa Haakenstad, Ø. Toten
20881.
65.
Beltesten. Kort og tyk. Slitfurer paa den ene bredside. 7,3 cm l., 3,4 cm bred og 3,8 cm tyk.
F. paa Kraby, Hof, Ø. Toten
20882.
66 a-f.

a
) Skjoldhaandtak-beslag av jern. Nu i 3 stykker, hvorav kun 2 hører umiddelbart sammen. Formen er som R. 222. Har 2 nagler med brede, lavt halvrunde hoder.

b
) Falen og et ubetydelig stykke til av en spydspids av jern, oprindelig sandsynlig lik R. 202; har ogsaa samme ornament.
c
) Dopsko av jern, vel til et spydskaft.
d
) Lerkarstykke, utstyret med knotter.
e
) 4 smaa jernfragmenter.
f
) Jernnøkkel fra sen tid.
Disse saker hører til de før indkomne fund fra Øv. Stabu, Ø. Toten. Jfr. C 17776-81
20883.
67.
Spydspids av jern. Største del av falen mangler. Ogsaa bladet er sterkt medtat ved forrustning og formen nu ikke til at erkjende med sikkerhet.
F. paa Omberget under Kvem, Balke, Ø. Toten
20884.
68.
To stykker av 2 lerkar. Det ene viser siden helt op. Det andet, som ikke er umiddelbart sammenhørende med det første, er forsynet med hank. Det har staat S. Müller III, 297 nær i form. Har kun tarvelige linjeornamenter.
F. paa Kongsengen, Hof, Ø. Toten.
20885.
69.
Liten glasperle med riflede sider. Farven mørkebrun-violet.
F. paa Kap, Hof, Ø. Toten
20886.
70.
Glasperle, mørkfarvet med gule, grønne og hvite indlægninger.
F. ved Holmestrand by, Jarlsb.
20887.
71.
Snellehjul av kleber. Halvkuleformet, flat. 3,5 cm i tverm.
F. paa Kap, Hof, Ø. Toten
20888.
72 Ia-f, IIg-r.
Gravfund fra ældre og yngre jernalder paa Ringen under Hveem, Hof, Ø. Toten.
Der har været tre forskjellige graver i samme haug. 2 av dem vistnok en mands- (II) og en kvindegrav (I) fra den ældre jernalders rom. periode. Den tredje har været en kvindegrav fra vikingetiden (20890). Der synes bare at ha været brandgraver. Ingen yderligere oplysninger findes. Fordelingen av oldsakerne paa de forskjellige graver er for flere sakers vedkommende usikker. Fund I:
a
) Bronsespænde, jfr. S. Müller, Jernald. 102. Temmelig oksydert. 5 cm l.
b
) Bronsespænde, lik foregaaende. Den er endnu mere oksydert. 4,9 cm l.
c
) Nederdelen av en bronsespænde av lignende form. Stykker av flere naalespiraler findes ved fundet, uten at det sikkert kan bestemmes, til hvilken spænde hver enkelt hører.
d
) Smykkenaal av bronse. Stammen er rund, hodet er flatt og formet som et meget bredarmet kors; under det en knop. Det ytterste av odden mangler. Længden er ca. 12 cm. Den er nu noget forbøiet.
e
) Smykkenaal av bronse, med rund stamme, hodet nærmest flatt pæreformet med hul øverst, derunder knop. Den er brukket over like under knoppen, ellers helt bevaret. Jfr. C 8918 og maaske C 20316. Længden er 7,8 cm.
Begge disse naaler opgives at være fundet sammen med de foran nævnte spænder.

f
) Snellehjul av sandsten. Kun halvdelen er bevaret. Formen er som R. 434. Fund II:
g
) Skjoldbule av jern, av formen S. Müller III, 349. Er noget ufuldstændig i randen. Ogsaa piggens spids mangler. 13,3 cm i tverm. Et stykke av randen er løst tilstede.

h
) Endestykke til et skjoldhaandtaksbeslag av jern lik R. 222.

i
) Krumkniv av jern, jfr. R. 146. Ikke ganske fuldstændig.
k
) Kniv av jern. 15,8 cm l.
l
) Kniv av jern. 14,4 cm l.

m
) Kniv av jern. 11,1 cm R. 406
n
) Spydspids av jern. Kun falen med et litet stykke av bladet er bevaret.
o
) Fibula av jern med kort spiral og langstrakt rhombeformet, tynd bøile. Foten ufuldstændig. Længden nu 5,9 cm.
p
) 4 stykker av en lerurne, som har været prydet med nedadgaaende korte, ophøiede ribber paa siderne.
r
) Endel brudstykker av flere ornamenterte lerkar
20889.
73 a-n.

a
) Oval bronsespænde, jfr. R. 647 og G. 506. Overflaten sterkt oksydert. Jernnaalen bevaret. 10,3 cm l.

b
) Armring av bronse, av typen R. 721 og G. 532. Den ene ende avbrutt. Største tvermaal næsten 6,9.

c
) Langkam av ben i brudstykker. Noget mangler. Jfr. R. 447.
d
) Snellehjul av sten, lavt. Har facetteret overflate. 4,2 cm i tverm.
e
) Nøkkel av jern (?) og en krampe.

f
) Krok av jern med stift, jfr. R. 466. Den ender oventil i en liten spiral. Jfr. C 5298 og flere .
g
) Ca. 28 brudstykker av jern, deriblandt: skrinbeslag, linheklestift, 4-5 flate, runde knapformede stykker, nagler med flatt hode m.m. Brændte benstumper og træ er fastrustet til enkelte av fragmenterne.
h
) 5 brudstykker av et eller flere skifer-bryner og et stenstykke.
i
) 18 glasperler og en krystalperle, derav 8 mosaik- og indlagte perler, flere av disse er smeltet ved ild, 7 ensfarvede blaa, en av dem er riflet paa siderne, 2 grønneog 1 gulrød. Den bedst bevarte mosaikperle er cylindrisk, jfr. C 1741 fra Ryum i Vikten.
k
) Litet stykke av en brændt benkam.
l
) Litet ubrændt benstykke.
m
) 3 brændte benstumper.
n
) 3 stumper av bronse- og jern-naaler
20890.
74.
Sverd av jern, tveegget; fra vikingetiden.
Nu i 5 stykker. Begge hjalter mangler. Stykkerne er tilsammen 82 cm lange.
F. paa Kveem, Balke, Ø. Toten
20891.
75.
Sverd av jern, tveegget, av form som R. 489. Det ytterste av klingen mangler. Hjalterne svakt krummede. Det er reparert i moderne tid. Nu 75 cm langt.
F. i Ringsaker pgd., Hedemarken
20892.
76.
Sverd av jern, tveegget, jfr. R. 490. Avbrutt noget ovenfor nedre hjalt. Øvre hjalt og odden mangler. Nuværende længde er 62,3 cm.
F. Tande, Tretten, Øier, Gudbrd.
20893.
77.
Sverd av jern, tveegget, ligner R. 489 og G. 398. Kun haandtaket med en stump av klingen er bevaret. Nu 19,9 cm l.
F. paa Garder, Hof, Ø. Toten
20894.
78.
Øvre del av en tveegget sverdklinge av jern. 33,2 cm. Moderne (?).
F. paa Evang, Hof, Ø. Toten
20895.
79.
Spids av jern. I den brede ende gaar den ut i to odder, den ene er vistnok avbrutt. 14,2 cm l.
Skal være fundet sammen med foregaaende
20896.
80.
Økseblad av jern, jfr. R. 555. De undre utspring ved nakkepartiet nu avbrutt og mangler. Eggen er opslepet i moderne tid. Den er idethele vel bevaret. 15,9 cm l., 8,7 cm bred over eggen.
F. paa Solheim, Øier, Gudbrd.
20897.
81.
Økseblad av jern med nakke nærmest som paa R. 554, mens derimot bladet mere ligner R. 555. Længde 13,1 cm og bredden over eggen 6,6 cm.
F. paa Ø. Totens prestegaard
20898.
82.
Økseblad av jern, jfr. R. 555. Vel bevaret. Eggen opslepet i moderne tid. 18,5 cm l. og 10 cm bred over eggen.
F. paa La, Hof, Ø. Toten
20899.
83.
Økseblad av jern fra middelalderen eller senere tid.
Utspringene ved hullet tvertavskaaret. Den er meget forrustet. 15,2 cm l. og 10,2 cm bred over eggen.
F. paa Ø. Totens prestegaard
20900.
84.
Økseblad av jern fra middelalderen eller senere tid, med kort skjeg og tvertavskaarne brede utspring ved hullet. 12,2 cm l., 10,1 cm bred over eggen og 3,3 cm bred foran skafthullet.
F. paa Petterud, Hof, Ø. Toten
20901.
85.
Økseblad av jern, skjegøks, ligner i flere henseender R. 559, men med enkelte avvikelser. 18,9 cm l. og 10,3 cm bred over eggen.
F. paa Ø. Totens prestegaard
20902.
86.
Økseblad av jern, jfr. R. 558. Utspringene ved skafthullet er nu ødelagt. 15,4 cm l., bredden over eggen 10,6 cm, foran skafthullet 3,5 cm.
F. paa Svennes, Biri, Toten
20903.
87.
Økseblad av jern. Den øvre kant er buet, den nedre skraaner i ret linje nedover fra hullet. Partiet om dette har næsten firkantet form og har ingen utspring. 15,4 cm l., 9,1 cm bred over eggen, foran hullet 3,5 cm. Vistnok fra middelalderen.
F. paa Tvaajord, Faavang, Ringebu, Gudbrd.
20904.
88.
Økseblad av jern. Staar R. 553 nær i form. 18,9 cm l. og 6,4 cm bred over eggen.
F. 1892 i nærheten av Tande station, Ringsaker, Hedemarken
20905.
89.
Økseblad av jern, jfr. R. 556. 20,7 cm l. Vel bevaret.
F. i Ringsaker pgd. Hedemarken, 1888
20906.
90.
Økseblad av jern, nærmest lik R. 558, men bladet dog ikke saa utsvunget. Skafthul-partiets utspring er nu avbrutte. 15 cm l., 8,9 cm bred over eggen, foran hullet 4 cm.
F. paa Sundbakken, Balke, Ø. Toten
20907.
91.
Spydspids av jern, jfr. R. 527, men avplatningen paa bladet gaar ikke saa langt opover og falen er længere i forhold paa nærværende stykke. Længden 30,5 cm.
F. i Ringsaker pgd., Hedemarken
20908.
92.
Spydspids av jern, jfr. R. 518 og G. 412. Bladet er ubetydelig bøiet og har glødeskal. Ca. 40,8 cm l. og 5,7 cm bred.
F. paa Ø. Totens prestegaard
20909.
93.
Spydspids av jern. Bladets egger nu bortrustet og falen defekt, saa at formen ikke sikkert kan bestemmes. Nu ca. 38,2 cm l.; bladets største bredde 5,5 cm.
F. paa Baakinn, Hof, Ø. Toten, nær foregaaende
20910.
94.
Spydspids av jern, jfr. R. 206. Bladet og falen temmelig medtat av rust og ufuldstændige. 37,7 cm l., største bredde 6,5 cm.
F. paa La, Hof, Ø. Toten
20911.
95.
Spydspids av jern, jfr. R. 530, men eggene er svakt buet og falen har rundt tversnit. Som det synes har bladet hat avplatning langs midten. 16 cm l., derav kommer paa bladet 9,4 cm. Bredest er bladet 2,6 cm.
F. paa Rønviken, Bodin, Salten, under veiarbeide 1888, i et skjælsandtak i en bakke, som skraaner nogenlunde jevnt op fra sjøen. Den høide hvori fundet blev gjort, ligger ca. 10 m over havet
20912.
96.
Spydspids av jern. Sandsynlig fra ældre jernalder. Bladets egger er svakt buet, falen facettert. Stykket er temmelig medtat av forrustning. Længden ca. 20,4 cm, derav paa bladet 12 cm, største bredde 3 cm.
F. paa Uthus i Ustedalen, Hol, Hallingd.
20913.
97 a-b.

a
) Pilespids av jern med rund stift, som forøvrig er avbrutt. Kan til nød sammenlignes med R. 547, men bladet er slankere og forholdsvis bredere høiere oppe. Nu 9 cm l., 2 cm bred, bladets længde 6,5 cm.

b
)
Pilespids av jern med rhombeformet blad og avbrutt od. Den er temmelig tyk nær tangen. Længden er 7,2 cm, 2 cm bred; bladets længde 3,4 cm.
F. paa ukjendte steder i Øier pgd., Gudbrd.
20914.
98.
Pilespids av jern. Bladets form omtrent som paa R. 548, men største bredde noget længere nede. Tangen er flat firkantet av form og dens plan staar lodret paa bladet. Midt paa tangen er der en avsats. Det ytterste av odden mangler. 13 cm l., bladets længde 7,4 cm.
F. etsteds i Øier, Gudbrd.
20915.
99 a-b.

a
) Pilespids av jern, jfr. R. 539. Tangens avsats utydelig. Noget beskadiget i eggene, især i den ene. 14,1 cm l., 2 cm bred; bladets længde 8,7 cm.b
) Pilespids av jern, meget forrustet. Bladets form vel som paa R. 548, tangen som paa 539. 12,5 cm l., 2,6 cm bred; bladets længde 6,1 cm.
F. paa Ø. Totens prestegaard
20916.
100.
Jernstang av firkantet tversnit. Har været spids i begge ender, den ene ende mangler dog nu. Stangen er fortykket ca. 4-5 cm fra den avbrutte ende. 16,1 cm l., paa det tykkeste 1,2 cm i tverm. Alderen uviss.
F. paa Ø. Totens prestegaard
20917.
101.
Pilespids av jern, jfr. R. 547. Odden forstuvet. Tangen noget fortykket paa midten. Kun 7 cm l., største bredde 2,4 cm
20918.
102.
Kniv av jern, dannet av et tyndt baand, jfr. R. 404, men avsatsen ikke saa dypt indskaaret; tangen er derfor meget bred og tillike næsten jevnbred. 11,4 cm l., bladets bredde 1,7 cm, tangens 1,5 cm.
Skal være fundet sammen paa Kraby, Hof, Ø. Toten. Om opgaven er rigtig er tvilsomt nok
20919.
103.
Skjoldbule av jern, lik R. 564 og G. 426. Endel av selve bulen mangler, likesaa noget av randen. Tverm. over aapningen 14,5 cm, høiden 7,3 cm.
Efter opgave fundet nær Lillehammer by, Faaberg, Gudbrd.
20920.
104.
Mundbit av jern. Ligner R. 567, men leddene er næsten like lange. Ringene ikke like store og runde av tversnit. Avstanden mellem ringene ca. 11 cm.
F. paa Ø. Totens prestegaard
20921.
105.
Ljaa av jern, lik R. 386. Temmelig forrustet. Længden i ret linje er 47,4 cm.
F. paa Kveem, Balke, Ø. Toten, sammen med 74
20922.
106.
Sigd av jern, jfr. R. 384, men uten sagtænder. Rester av træskaftet. 27,1 cm l. i ret linje, 3,1 cm bred
20923.
107.
Sigd av jern, lik foregaaende. Odden og det meste av fæstehaken mangler. 28,5 cm l. og 3,2 cm bred
20924.
108.
147 vævjern, like R. 438, tildels temmelig medtat av rust. Længden varierer mellem 28 og 30 cm. Innsk:
20925.
Disse 3 nr. er fundet paa Sokstad, Hof, Ø. Toten, men om de er fundet sammen vites ikke 20925.
109.
Gaffelformet jernredskap (stekespid). Det er bøiet til siden litt før tænderne begynder. Den ene tand avbrutt og det meste av den mangler. Av falens ende er ogsaa noget borte. Længde i ret linje 20,2 cm.
F. paa La, Hof, Ø. Toten, under markarbeide 1903
20926.
110.
Ringnaal av bronse, jfr. R. 682, med meget liten ring, som har rundt tversnit. Naalen har polyedrisk hode med 5 smaa huller paa siderne; den er rund øverst og av flatt, firkantet tversnit paa nedre halvdel. Naalens længde er 16,3 cm. Ringens tverm. 1,9 cm.
F. paa Skjønsberg, Øier, Gudbrd.
20927.
111.
Oval bronsespænde, lik R. 647 og G. 506. Naal og knopper mangler. Ornamenterne tydelige og greie. 10,2 cm l.
20928.
112.
Underplaten av en oval bronsespænde. Omtrent halvdelen av randen mangler. 10,8 cm l. Innsk.: 20929.
Disse to saker
skal være fundet sammen paa Kongsli, Sødorp, S. Fron, Gudbrd. 20929.
113.
Nøkkel av jern, jfr. R. 456, men stammen har bare én arm, og øvre ende er ombøiet til en løkke. 13 cm l.
F. paa Hauge, Hof, Ø. Toten
20930.
Nr. 57-113
har tilhørt lensmand Stensvolds samling på Østre Toten og er indkjøpt fra ham.