Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

B 13422 a.
Funn fra steinalderlokalitet på Flatøy, gnr. 1, bnr. 2, Meland, Hordaland. Innsk.:
a/1
Fire avslag, 2 flint, 2 kvarts/2
En flintsplint
Funnet i prøvestikk 1. B 13422
b. /1
Et avslag med skraperhakk, mylonitt/2
Et mikroflekkefragment av flint/3
16 avslag, 1 kvartsitt, 2 mylonitt, resten flint. Ett av disse er brent/4
11 splinter, 3 kvarts, 8 flint
Funnet i prøvestikk 2. B 13422
c. /1
Et tykt flintavslag med retusj/2
Fem avslag, 2 kvarts og resten flint
Funnet i prøvestikk 3. Lokaliteten som er ca. 12X12 m i utstrekning, ligger på en svakt skrånende flate i et grunt Ø-V-gående dalsøkk, ca. 90 m SØ for våningshuset på bruket. (Rapport i Top. ark. v/Arthur Fasteland).