Universitetsmuseet i Bergen

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

35.
Brudstykker af mindst10 Lerurner. f. paa Lister og Mandals Amt
a)
Hankeurne. nærmest lig. N. O. 361. Høiden er 0,144, Øret er stribet langsefter, og blandt Ornamenterne kan mærkes en liden rund Fordybning, omgivet med en prikket Ring. Af denne Urne er omtr. 1/3 tilstede. Stykkerne ere stærkt forbrændte og nu graa af Farve.
b)
Hankeurne af samme Form, men mindre, annerledes ornamenteret og af lys rød Farve. Rundt Halsen gaar et femstribet Baand og rundt Bunden trestribede Tungeforsiringer. Høiden har været omtr. 0,11. Ogsaa af denne er omtr. 1/3 tilstede.
c)
Hankeurne af samme Type N. O. 361 og af samme røde Masse, som foregaaende, med seksstribet Baand rundt Halsen og Tungeforsiringer paa Bunden. Øret er uden Forsiringer og Aabningen næsten rund. Af denne Urne er omtr. 1/3 af Halsen tilstede, men kun ubetydeligt af den skaalformede Bund, der har havt en punkteret Dobbelcirkel rundt Bundfladen.
d)
Brudstykker af Hovedformen N. O. 367, men med andre Ornamenter(Urne). Rundt Bundens Midtflade er en punkteret Ring, Kanten har tætte Skraahak, og Halsen, der har været meget skraa med trang Aabning, er tæt forsiret med Streger og bladlignende Ornamenter. Af denne er kun to større Stykker, men mange smaa. Bundfladen har været omgivet af en punkteret Cirkel.
e)
Brudet af en Hankeurne. der har været ualm. tynd og af rød hard Masse Hovedform som N. O. 361.
f)
Brudstykker af en Hankeurne, der har lignet N. O. 365, altsaa været krusformet, med kort Hals og høi Bug. Halsen og den øverste Del af Bugen er forsiret. Under Øret er indtrykt tre runde Fordybninger.
g)
Et stort Halsstykke af en Urne, nærmest lig. N. O. 360, velbrændt og velformet, 0,144 i Tværmaal over Mundingen.
h)
Et enkelt Brudstykke af en Urne, der synes at have havt samme Form som f.
i)
To Brudstykker af en Urne, der maa have lignet d. men har havt kun Stregornamenter.
k)
Urne med to Ører tæt paa Randen, kort Hals og glatte Sider. Den har været af temmelig løs Masse med rødlig graa Underflade og sort Midtrand i Bruddet.
l)
Urtepottef. Lerurne med buede rigt forsirede Sider og fremstaaende Kant rundt Randen. (Enkelte Stykker har en fra de øvrige saa forsk. Ornamentik, at de maa antages at have tilhørt en anden Urne af samme Form og Masse).
m)
Et enkelt Stykke Foringskit.
n)
Broncespænde med tre Knopper ved det firesidede Overstykke og med jævnbred Bøile og afbrudt Spids stærkt forbrændt og med vedhængende Kulstykker.
o)
Beslagstykke af Bronce:
en liden tyk Bøile, hvori hænger en kraftig Ring: Bøilen har Klinkplader paa begge Ender og har visnok været anbragt paa et Belte; forbrændt.
p)
Spiralen og smaa Brudstykker af en Spænde, hvis Form ikke kan bestemmes.
q)
Brudstykker af en liden Bronceplade med Naglehul.
r)
Jernnaal, 0,05 lang, afbrudt.
s)
Et lidet Stykke Flint.
t)
En Splint af glasklar Kvarts
Haugen var rund, noget over 2 Alen høi og temmmelig vid. Midt i Haugen var et med brændte Ben fyldt lidet Gravkammer, men ingen Oldsager. Udenfor Graven derimod fandtes alle de ovenfor nævnte Lerkar, der have været stillede i en Halvkreds og omgivne med sort Jord og Kul. Med Undtagelse af Urnen a havde vistnok alle været nedsatte hele. I Jorden blandt Urnestykkerne fandtes de smaa Bronce- og Jerngjenstande Hr. Skolebest. Alex Salvesen i Farsund, der godhedsfuld ledede Undersøgelsen har i et senere Brev af 17de Aug. 1883 meddelt følgende: "Paa Valland ved nedre Øinevand ligger tæt ved Broen to omtr. ligestore Rundhauger. I No. 1 fandtes en Masse Kul, enkelte Ben og en Masse Aske, men intet andet. I No. 2 fandtes strax Kul og Aske som tiltog jo mere vi nærmede os Midten. Endelig kom vi til et stort Stenlag. Vi rensede nu, aabnede og fandt et ganske lidet men smukt opmuret Gravkammer, som laa S.O.-N.V. I den n.v. Ende stod 2 Heller, den ene udenfor den anden, ligesom i den modsatte Ende. I Kammeret, som var omtr. 1 Alen langt og 3/4 bredt, var der ikke kommet det allermindste Grus eller Muld. Dér laa kun brændte Ben. Udenfor rundt omkring Graven var et meget tykt Aske- og Kullag, hvor der sat en hel Del Urner, men som alle var knuste af den overliggende Stendynge, saa at Brudst. laa langt fra hverandre. Her fandt jeg også de medsendte Levninger af Broncespænden og et Stykke Glas (Kvarts) og en Benknap. Urnerne havde staaet ligsom i en Ring omkring de tre Sider af Graven mest ved den s.ø. Ved den n.v. var intet. Graven blev gjenopført og Haugen tilkastet."
4214