NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)


Fund paa
flintpladse i Frænen og Bud i Romsdalen (matr.nr. 1548000000000). De i det sidste aar opdagede flintpladse ligger hovedsagelig paa gaardene nedre og øvre Tornes paa nordsiden af Frænenfjorden, hvortil kommer nogle paa nabogaardene. Desuden er der tre saadanne pladse paa sydsiden af fjorden og tre længere nord i Bud. Fundene paa Tornes kan tildels indordnes under en række forskjellige pladse, som dog ofte ligger nær sammen og kanske tildels gaar over i hverandre. Endel af de indkomne samlinger, som er beskrevne nedenfor, er indsamlede af gutter paa det hele strøg. Forekomsterne er først opdagede af hr. lensmandsfuldmægtig A. L. Kringstad, som selv har indsamlet de først fremkomne fund, og ved hvem ogsaa de øvrige er indsendt.
103-131 103.
Omtr. 900 stkr. flint, hvoraf som sædvanlig den aldeles overveiende del er affald.
Endel kjerner og blokke af god flint.
En enegget pilespids af typisk form,
en bladformet (pilespids) og nogle, mulig usikre tvereggede.
Nogle flekkeskrabere med udbuet retoucheret egg og en med skraa egg, tildels tilhugne bagtil for skjeftning.
Flere flekkeknive, tildels med tilhugning for skjeftning.
Nogle flekkeborog
afbrækkede borspidser.
Flere stykker viser sig sterkt forbrændte.
Dertil kommer en oval rullesten, 13 X 8 cm. i tverm., med sterke stødmerker i enderne.
F. paa nedre Tornes (matr.nr. 1548000130000) 30-40 cm. under lyng- eller mosetorven. Pladsen ligger paa den vestlige pynt af en lang mod vest fremskydende aas med affald mod nord og syd, og den vilde under forudsætning af en c. 25 m. høiere strandlinje have ligget paa enden af et i sjøen fremstikkende nes. De øvrive fund fra denne gaard er fra nærliggende pladse, enkelte lidt lavere
(9993. 10026. 10123).
104.
Omtr. 300 stkr. flint.
Deriblandt en skivespalter af regulær form, 5,50 cm. lang og ligesaa bred ved eggen. -
Mindst 4 flekkeskrabere med udbuede, retoucherede egge foruden nogle tvilsomme. -
Nogle spaanskrabere eller smaa skiveskrabere. -
Et par flekkeborog
et tykt bor. -
3 udprægede knive, den ene med tilhuggen indsmalning mod odden, 6,5 cm. lang. -
Mange flekker, hvoraf nogle vist har været brugt som knive eller sage;
en 9 cm. lang flekke har en god sagegg. -
2 eneggede pilespidse, 2,5-3 cm. lange, en tresidet med tange; dertil en afbrækket og nogle mindre sikre. -
Flere blokke, kjerner og større skiver. -
F. paa nedre Tornes (matr.nr. 1548000130000) paa et areal af omtr. 4 m.2, c. 14 m. fjernet fra den foreg. og i omtr. samme høide som denne (9997).
105.
Omtr. 130 stkr. flint.
Deriblandt en kjerneøkse med tilspaltninger paalangs paa den ene side og paatvers paa den anden, tveregg, som er noget skjev i forhold til længdeaksen, begge sidekanter skarpe, 6,5 cm. lang, 3 cm. bred ved eggen. -
Enegget pilespids med tilhugning oventil og nedentil paa den ene kant, og
nogle bladformede pilespidser. -
3 flekkeknive med indsmalning mod odden paa rygsiden.
En fin flekke, 8 cm. lang, har vist været brugt som kniv;
en afbrækket flekke har tandet sagegg i begge kanter.
3 brudstkr. af flekker er bagstykker af skrabere, knive eller sage med tilhugning for skjeftningen. -
Nogle kjerner og knuder. -
F. paa en tredie plads paa nedre Tornes (matr.nr. 1548000130000), c. 50 m. tilside for de to foreg., spredt paa et areal af omtr. 5 m². (9999).
106.
Henimod 400 stkr. flint. Deriblandt en skivespalter, 7,5 cm. lang, 4,5 cm. bred ved eggen, sterkt indsmalnende mod nakken ved tilhugning af sidekanterne.
En anden, daarlig formet skivespalterog
en tredie (skivespalter), som dog maa ansees som tvilsom. -
En kjerneøkse med tveregg, 7,7 cm. lang, 4 cm. bred nær eggen, 2 cm. ved nakken, med skarpe sidekanter.
En firesidet flekkeblok med en tilhuggen tveregg ved den ene ende maa vistnok ogsaa regnes for en økse. (10011).
/span>.

7 flekkeskrabere med retoucheret udbuet egg i den ene ende.
Dertil nogle (flekkeskrabere) mindre velformede.
2 rundagtige spaanskrabere med retoucheret egg i endel af kanten. (10012).
/span>.

Flere pilespidser.
Endel flekkepile, tilhugne i begge kanter over det hele eller bare nærmest odden, med tange eller indhak for skjeftningen;
et par lancetformede (flekkepile) med tange eller indhak;
to tvereggede (flekkepile);
nogle bladformede (flekkepile). En kan regnes som enegget, men bredere bagtil end almindelig. (10013).
/span>.

5 flekkebor. (10014).
/span>.

En hel del, tildels fine flekker.
En enkelt, bred rygflekke er 15 cm. lang.
Mindst 4 er sage med tandet egg, den ene 10 cm. lang. Nogle har vist været brugt som knive. (10015).
/span>.

Dertil kommer større og mindre kjerner. De tildannede redskaber er gjennemgaaende af god, klar flint, og der er forholdsvis mindre af den graa opake. (10016).
/span>.

F. paa en fjerde plads paa nedre Tornes (matr.nr. 1548000130000) i samme strøg som de foregaaende, alt liggende næsten i en dynge paa et areal af bare 1 1/2 m². (10011-10016).
107.
Omtr. 150 stkr. flint. 9 flekkeskrabere foruden nogle mindre sikre, de fleste med udbuet retoucheret egg, et par med skraa egg, de fleste med tilhugning bagtil for skjeftning.
Et par smaa spaanskrabere. (10017).
/span>.

Nogle flekkeknive og sage, indtil 7 cm. lange, tildannede for skjeftning.
Der er desuden adskillig flere flekker med gode egge. (10018).
/span>.

2 tvereggede og en bladformet pilespids.
Et usikkert bor. (10019).
/span>.

Et stykke kunde nok opfattes som en liden, mindre godt formet skivespalter.
Desuden flere kjerner. -
Dertil 3 stkr. bergkrystal, som viser nogen tildannelse af kanterne. (10020).
/span>.

Dette er opsamlet paa et femte sted paa nedre Tornes (matr.nr. 1548000130000), ligesom de nærmest følgende fund i den nordlige helding af det samme fremspringende høidedrag, paa hvis fremspring og sydlige helding nr. 103-106 fandtes. Flinterne laa her mere spredt og helt oppe i dagen, 15-20 m. o. h. (10017-10020 ).
108.
Omtr. 100 stkr. flint, deriblandt faa tildannede redskaber.
Et stykke har adskillig lighed med en skivespalter, men tør dog ikke sikkert opfattes som saadan. -
Et par bor. -
En flekke kan ansees som en sag,
en anden (flekke) som en kniv. -
Et par spaanskrabere. -
4 bladformede pilespidser. -
Nogle kjerner. -
F. paa et sjette sted paa nedre Tornes (matr.nr. 1548000130000) ved en liden sten, hvorom der havde dannet sig en tue af jord; de fleste af flinterne fandtes inde i tuen. I jorden nærmest omkring fandtes intet. C. 25 m. o. h. (10025).
109.
Omtr. 750 stkr. flint.
Deriblandt er: Skivespalter, 6 cm. lang, 5 cm. bred ved eggen, som er noget skjev paa længdeaksen, indsmalnende mod nakken.
Skivespalter, 6 cm. lang og ligesaa bred ved eggen, tilspidset mod nakken.
Skivespalter med noget afstødt egg og skarpt tilhugne sidekanter, 4,5 cm. lang og ligesaa bred ved eggen.
Liden skivespalter, omtr. 3 cm. lang, 3,5 cm. bred ved eggen; nakken danner ogsaa en 1,5 cm. bred egg.
To tvilsomme skivespaltere. -
Kjerneøkse, 7,5 cm. lang, 5 cm. bred ved eggen, næsten spids i nakken, paa den ene side afspaltninger paalangs, paa den anden paaskraa med en ved et enkelt hug dannet tveregg. Afb. fig. 17.
Et andet stykke maa være den øvre del af en lignende, afbrækket kjerneøkse. (10041).
/span>.

8 flekkeskrabere, 4,5 til 3 cm. lange, med retoucheret egg, paa de fleste udbuet, paa et par skraa; nogle af dem viser tilhugning for skjeftning; en har sagegg i den ene sidekant.
Et par smaa skiveskrabere, den ene trekantet med en indbuet skraberegg i den ene kant. (10042).
/span>.

7 flekkebor, 4,5 til 2,5 cm. lange, af tykkere eller tyndere flekker, med spidser, som er tilhugne fra to sider. (10043).
/span>.

Af pilespidser er en tveregget, et par smale flekkespidser med tilhugning for skjeftning, nogle tvilsomme bladformede, bagtil brede spidser. (10044).
/span>.

Af de temmelig mange flekker i fundet er endel sikkert dannede til redskaber. 4 maa ansees som knive med tilhugning for skjeftning, deraf kun en med indsmalning mod odden, den længste 6 cm.; en af dem synes ogsaa at have været brugt som flekkeskraber.
Nogle bagstykker af flekker med tilhugning for skjeftning.
En 5 cm. lang flekkesag. (10045).
/span>.

Flere andre stykker har vist ogsaa været brugt som redskaber. Der er flere kjerner og større skiver. Meget er af god, klar flint. (10046).
/span>.

F. paa en syvende plads paa nedre Tornes (matr.nr. 1548000130000), omtr. 200 m. i NV. for den første. Stykkerne laa paa undergrunden under et 40 cm. dybt torvlag. Et par store stene, som med sine indre sider dannede en aaben vinkel, viste tydelige spor af at være berørt af varme. Omkring disse stene var mulden aldeles sort, medens den bare 1 m. derfra bestod af rødaur. Her maa derfor have været et ildsted (10041-10046 ).
110.
Omtr. 250 stkr. flint og nogle stkr. bergkrystal. Af flinterne er kun faa bearbeidede stykker. Et stykke er vel en skivespalter med noget afstødt egg, tilspidset mod nakken, 6 cm. l., 5,5 cm. bred ved eggen. En liden flekkeskraber med fint retoucheret udbuet egg. Et stk. af en smal flekke med fin retouche langs den ene kant, mulig af en pilespids. Et krumt bor og bor. - Opsamlet paa en ottende plads paanedre Tornes (matr.nr. 1548000130000) (10250).
111.
Omtr. 250 stkr. flint.
Deriblandt er 4 skivespaltere, 6-3,5 cm. lange, den ene tyk paa midten som "Affaldsdynger" IV, 18; en af dem er særlig godt formet. (10346).
/span>.

Kjerneøkse med tveregg, 5,5 cm. lang, paa den ene side tilhugget paa langs, paa den anden væsentlig paa skraa. (10347).
/span>.

2 flekkeskrabere, 4,5 cm. lange, den ene med udbuet, den anden med skraa egg, begge tilhugget for skjeftning. -
3 spaanskrabere, indtil 3 cm. i tverm.
Nogle større skiver har ogsaa delvis skraberegg i kanterne. (10348).
/span>.

Et flekkebor med noget krum spids. -
2 tykke bor med trekantet tversnit.
Et lidet skivebor ("tyndt bor"). -
Af flekkerne er der to med sagegg. Et par har vist tjent som knive. (10349).
/span>.

En vakker flekkeblok, 8 cm. lang, med etslags økseegg i den ene ende.
En mindre spaanblok.
Flere større kjerner, indtil 11 cm. lange,
og store skiver, som ogsaa maa regnes som kjerner. (10350).
/span>.

Opsamlet af en gut paa hele fundstrøget paa nedre Tornes (matr.nr. 1548000130000), uden at han har holdt fundpladsene ud fra hverandre (10346-10350 ).
112.
Omtr. 70 stkr. flint.
Deriblandt en skivespalter, tynd til den ene, tyk til den anden sidekant, spids mod nakken, 6 cm. lang.
Et tykt bor.
En flekke med sagtandet egg.
En fin flekkeblok, 5 cm. lang, tynd mod den ene ende.
En mindre flekkkeblok af sort flint.
En skeformet skraber med skaftstykke, 8,5 cm. lang, med retoucheret skraberegg.
Dette er opsamlet af gutter paa forskjellige steder paa nedre Tornes (matr.nr. 1548000130000). Som skraberen viser, hidrører det delvis fra yngre stenalder .
(10407, 10408).
113.
Omtr. 450 stkr. flint
og endel stkr. bergkrystal, hvoriblandt temmelig lidet af tildannede stykker. (10032,10122).

Deriblandt er 4 flekkeskrabere med skraa egge og et par med udbuede egge. Et stk. kunde opfattes som skivespalter med beskadiget egg, men har maaske snarere været en skraber.
Nogle flekkebor. (10033).
/span>.

Et par tvereggede pilspidser foruden nogle usikre.
En enegget pilespids uden tange.
2 smale lancetformede og nogle bredere, bladformede pilespidser. (10034).
/span>.

Dertil kommer endel usikre redskaberog
flere større blokkeog
kjerner med afspaltningsflader.
(10035,10249)
.
F. i udmarken paa øvre Tornes (matr.nr. 1548000120000) i den nordøstlige helding af en isoleret høide, hvorpaa denne gaard ligger, og som ved en elvedal er adskilt fra den aasryg, hvorpaa fundene paa nedre T. er gjort. Flinterne laa oppe i dagen paa en høide af c. 25 m. o. h. (10032-10035. 10122. 10249).
114.
Omtr. 250 stkr. flint og nogle stkr. bergkrystal. Det allermeste af flinterne er affald.
En skiveskraber med noget retoucheret egg.
Nogle spaaner og flekker med finhugning i kanterne maa ogsaa regnes som skrabere.
3 bor eller borspidser.
En liden blok af sort, god flint.
Nogle stykker er sterkt forbrændte.
F. paa en anden plads nær den foreg. paa øvre Tornes (matr.nr. 1548000120000), c. 20 m. o. h., det meste oppe i dagen, hvor torven var afflækket (10210).
115.
Omtr. 120 stkr. flint, mest smaat affald.
2 stkr. kan ansees for tvereggede pilespidser.
Nogle tvilsomme skrabere.
Et 8 cm. langt, tresidet stk., ved tilhugning aftyndet og noget tilspidset til den ene ende, sandsynlig et stødredskab.
Opsamlet paa en tredie plads i samme strøg paa øvre Tornes (matr.nr. 1548000120000) (10249).
116.
Over 700 stkr. flint og omtr. 100 stkr. bergkrystal. Blandt flinterne findes 6 flekkeskrabere, hvoraf en med skraa, en anden med lige, de øvrige med udbuet egg, de fleste tilhugne for skjeftning.
En liden skiveskraber. (10287).
/span>.

5 bor, det ene sterkt afskuret. (10288).
/span>.

En tresidet pilespids med tilhugget tange, 3 cm. lang.
2 stykker har ellers form som tvereggede pilespidser, men synes for tykke til at kunne regnes for saadanne. (10289).
/span>.

Nogle smaa knuder.
Desuden adskillige tvilsomme stykker. (10290).
/span>.

Af bergkrystalstykkerne er de fleste vandklare, men enkelte med et rødligt skjær. Nogle af dem kan have været pilespidser og bor. (10291).
/span>.

Opsamlet paa øvre Tornes (matr.nr. 1548000120000) paa en fjerde plads, som syntes at have en vidde af c. 10 X 6 m. Der var et gjennemsnitlig 0,5 m. dybt torvlag over den af aur og smaasten bestaaende undergrund. Flinterne fandtes paa undergrunden, kun faa inde i torven. Der saaes ildskjørnede stene, men intet formeligt ildsted. Ogsaa nogle af flinterne er gjennembrændte (10287-10291).
117.
Omtr. 200 stkr. flint, det allermeste smaat affald.
En 6 cm. lang flekke af god flint kan regnes for en kniv.
Et par tresidede bor.
En liden skiveskraber med retoucheret egg.
Nogle flere stkr. bærer spor af bearbeidelse; et er sterkt brændt. (10410).
/span>.

Dertil endel stkr. bergkrystal. (10393).
/span>.

Opsamlet nordligst i øvre Tornes's udmark paa grænsen mod Kjørsvik (matr.nr. 1548000120000) (10393. 10410).
118.
En tverøkse af sten af oventil tresidet, længere nede trapezoidisk tversnit, 11 cm. lang, omtr. 2,5 cm. bred ved den svagt buede egg, sterkt tilspidset mod nakken, beslægtet med den under nr. 89 beskrevne fra Tautra. Afb. fig. 18 a og b. (10283).
/span>.

Tre stykker flint, det ene med skraberegg i kanten. (10284).
/span>.

F. i en ager paa et brug af øvre Tornes (matr.nr. 1548000120000). Det er dog ganske uvist, om øksen og flinterne er samtidige (10283-10284 ).
119.
7 stkr. flint.
Deraf et 6 cm. langt, tykt stykke, tilhugget til en stump egg i den ene ende, af god flint.
En liden knude af sort flint med afstødning i hjørnene.
En liden, tyk skraber med høi egg.
F. paa et andet brug af øvre Tornes (matr.nr. 1548000120000) (10397).
120.
Spredte
flintfund fra Tornes i Frænen (matr.nr. 1548000120000)(matr.nr. 1548000130000), som ikke kan henføres til nogen bestemt lokalitet:

3 eneggede pilespidser, deraf 2 med tilhuggen tange.
2 afbrækkede lignende (pilespidser).
2 sage, den ene med sagegg i begge kanter.
2 flekkeknive, indrettet for skjeftning.
Et tyndt bor med krum spids.
En flekkeskraber med noget afslidt egg.
Et par spaanskrabere.
4 lidt større skiver, den største 5 cm. i tverm. med delvis retoucherede kanter.
Et stykke maa udentvil opfattes som skivespalter med lidt afstødt egg, 4,7 cm. lang med 3 cm. bred egg, tyk paa midten, indsmalnende mod nakken, hvor der er en smalere egg.

Idethele indeholder disse fund omtr. 350 stkr. (10067, 10068).
121.
Stor flintkjerne, 12 X 12 X 10 cm. i tverm., med skiveafspaltninger.
2 mindre kjerner.
Et stykke af en økseform med steil tveregg; kunde dog ogsaa opfattes som en skraber.
Nogle smaa skiver med afskuret skraberegg. -
Et tilskaaret stykke af dyretak, trekantet omrids, meget lig en sverdknap fra yngre jernalder, enten et emne eller brugt til glatning med den undre flade side.
F. under brydning af nyland paa Kjørsvik i Frænen, nabogaard til Tornes i nord (matr.nr. 1548000090000), c. 20 m. o. h. og 150 m. fra sjøen (10399).
122.
50 stkr. flint, væsentlig affald.
En liden skivespalter med beskadiget egg, 4 cm. lang, 3,5 cm. bred ved eggen, spids i nakken, den ene sidekant tver og tyk, den anden skarp.
Nogle borspidser.
F. paa Havnnes i Frænen (nærmest vest for Tornes) (matr.nr. 1548000110000) , c. 20 m. o. h. og 40 m. fra sjøen (10351).
123.
3 klumper af flint, den ene 11 X 7 cm. i tverm., de andre smaa. En n mod SO. heldende bakkeskraaning i udmarken, hvor torven var skyllet bort af et vandsig (10262).
125.
Omtr. 50 stkr. flint, væsentlig affald.
En liden skiveskraber, 3,5 cm. i tverm. med god, retoucheret skraberegg i den ene kant.
En liden, smal flekkeskraber.
Nogle usikre borspidser og
pilespidser.
Opsamlet paa Vaagøen paa en plads lidt vestligere end foreg. (matr.nr. 1548000330000) (10286).
126.
35 stkr. flint.
Deriblandt en 9 cm. lang, tynd flekke af sortgraa, klar flint, 4 cm. bred i den ene ende, spids i den anden, vel brugt som kniv.
En liden kniv med skafttange.
En tveregget pilespids.
Et par smaa knuder.
F. paa en flade ovenfor husene paa Jendemsvorpen under Jendem ved Julsundet i Frænen (matr.nr. 1548000340000) (10264).
127.
En 8 cm. lang, bred flekke af flint med et indhak for skjeftningen nær den smalere ende, har mulig havt skraberegg i den bredere, beskadigede ende, men kan ogsaa være brugt som kniv eller sag.
Det samme gjelder en 7 cm. lang flekke, ogsaa beskadiget i den bredere ende.
En trekantet skive med sagegg.
En liden rygflekke.
Opsamlet nær under fjeldet Skalten i Frænen (matr.nr. 1548000000000) (10354).
128.
Omtr. 20 stkr. flint og et par stkr. bergkrystal. Blandt flinterne er 3 gode flekker med skarpe sidekanter,4,5-7 cm. lange. Et tvilsomt bor og et par usikre pilespidser.Opsamlet i en veigrøft paa Hoemsnes i Frænen (matr.nr. 1548000280000) (10306).
129.
Omtr. 50 stkr. flint, deriblandt nogle knuder og udnyttede blokke. To smaa skiver med retoucheret skraberegg. Nogle flekker. Forøvrigt nogle usikre stykker. F. i Vestadviken under Vestad i Bud (matr.nr. 1502001050005) (10307).
130.
20 stkr. flint, deriblandt 2-3 usikre borspidser. Ellers affald. F. paa et andet sted i Vestadviken (matr.nr. 1502001050005) (10308).
131.
Omtr. 40 stkr. flint, deriblandt en meget vakker kubisk blok af gulhvid flint, nogle knuder og 3-4 borspidser. F. paa et tredie sted i Vestadviken (matr.nr. 1502001050005) (10309).
Nr. 10306-10309 er opsamlet og indsendt af hr. adjunkt A. Nummedal.