NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)


Nye
flintfund fra pladse i Nordmøre.
(159-182)159.
Omtr. 90 stkr. flint, hovedsagelig smaa affaldsstykker.
En ualmindelig liden skivespalter, 3,5 cm. l., 2,5 cm. bred ved eggen, men af fuldt regulær form.
En enegget pilespids, 1,7 cm. l.
En smuk flekkespids af klar flint, som nærmer sig til enegget, tilhugget i begge kanter i den bagre del og nærmest odden i den ene kant.
En bladformet pilespids med afrundet basis.
Et par flekkeborog
en liden borspids.
Et stk. er vel den forreste del af en afbrækket kniv.
F. paa Ødegaarden paa Nordlandet ved Kristiansund (matr.nr. 1503000340000) paa den samme plads, hvorfra tidligere flere samlinger er indkommet. Jfr. Thj. VSS. 1910 nr. 10 s. 51 f. og 1911 nr. 5 s. 44 (10261).
160.
Omtr. 200 stkr. flint.
Af tilhugne redskaber er der: en kjerneøkse med noget bugtet egg, 5 cm. lang, 2,5 cm. bred over eggen.
En liden økse med noget uregelmæssig egg, den øvre del af den ene side med kalkskorpe og gruber, 4 cm. l.
Et stykke, som forøvrigt har form som en skivespalter, men nakken er bredere end eggen og begge betydelig skraa i forhold til længdeaksen. -
2 smaa flekkeskrabere, omtr. 2 cm. lange, den ene med udbuet, den anden med indbuet egg; dertil et par mindre sikre. -
Nogle flekker, tildels tilhugne og med gode egge, maa regnes som knive eller sage.
En 6 cm. lang flekke med tilhuggen sagegg langs hele den ene kant. -
Et velformet flekkebor, 3,5 cm. langt,
og et par korte bor, det ene med krum spids. -
Et par smale flekker maa vel være pilespidser. -
Flere knuder og mindre kjerner. -
Opsamlet paa Ødegaarden paa Nordlandet ved Kristiansund (matr.nr. 1503000340000) paa en ny plads nær ved en bæk, omtr. 100 m. østenfor den før kjendte, jfr. frg. nr. Flinterne kom for dagen ved pløining (10253).
161.
Økseformer af flint.
En 4,5 cm. lang skivespalter, 2,7 cm. bred ved eggen, spidst tilhugget mod nakken.
2 stykker har tveregge som skivespaltere, korte og brede, men mangler tilhugning mod nakken.
En skivespaltermeisel med god tveregg, men forøvrig daarligt tilhuggen. -
Velformet kjerneøkse af god flint med udbuet tveregg, med afspaltninger paalangs paa den ene, paatvers paa den anden side, 5,5 cm. lang, 3 cm. bred ved eggen.
Kjerneøkse af god flint af lignende form og størrelse, men mere tilspidset mod nakken.
En usikker økse af kvartsitisk stenart med velformet tveregg, men ellers kun lidet tilhugget, bredere ved nakken end ved eggen, 7 cm. l., 3 cm. bred ved eggen. (10254).
/span>.

Liden økse af skifer af en med R. 14 beslægtet form, rektangulært tversnit, den ene bredside svagt hvælvet efter længden, den anden ret med en kort tveregg, begge ligesom smalsiderne svagt hvælvet i tversnittet, 5,5 cm. lang, men noget afbrækket i nakken, 2,3 cm. bred ved eggen, noget smalere ved nakken. Afb. fig. 20 a og b. (10255).
/span>.

Flere smaa flekkeskrabere med retoucherede egge i enden, mest udbuede, en enkelt med skraa egg, nogle ogsaa med ikke retoucheret eller afslidt egg. Nogle af dem ogsaa fint tilhugne i sidekanterne, tildels vel for skjefningens skyld. -
C. 15 smaa og middelsstore skiver med tildels retoucheret skraberegg i endel af kanterne, nogle ogsaa noget tilhugne for skjeftningen. (10256).
/span>.

Af de mange gode flekker, er der en hel del, som sikkert er bestemt til knive, og andre, som kan formodes at have været brugt dertil; nogle er tilhugne mod odden paa rygsiden, enkelte har bagtil indhak eller tilhugning for skjeftningen.
Af flekkesage med tandet egg kan opføres mindst 5. (10257).
/span>.

Omtr. 20 flekkebor, mere og mindre udprægede, enkelte med krum spids,
4 skivebor,
2 smaa tykke bor og
et større (bor), som dog mulig snarere kunde være nakkestykket af en økse. (10258).
/span>.

2 eneggede pilespidser med tange;
6 flekkespidser tilhugne paa den ene side nærmest odden, men uden tange, og et par uden tilhugning;
3 tvereggede pilespidser. (10259).
/span>.

Dertil kommer en hel del blokke, hvoraf flere meget gode og nogle med et slags egg, saa at de nærmer sig til økser, kjerner og tykkere skiver. Hele fundet indeholder omtr. 900 stkr., hvoraf den overveiende del er affald. (10260).
/span>.

Ogsaa dette er opsamlet paa Ødegaarden ved Kristiansund (matr.nr. 1503000340000) paa en tredie plads 2-300 m. østenfor husene (10254-10260).
162.
En liden flekkeskraber af flint med skraa Retoucherede kanter fra spidsen ud til begge sider og med tilhugget tange. F. paa Rausand i Bremsnes (matr.nr. 1554000500000), vistnok paa den før bekjendte flintplads, se Thj. VSS. 1911 nr. 5 s. 37 (10310).
163.
2 flade stkr. bergkrystal, hvoraf ialfald det ene er en skraber; den har indbuet egg og skafttange. F. ved Bremsneshatten i Bremsnes (matr.nr. 1554000520000) paa en af de der liggende flintpladse (10311).
164.
Omtr. 200 stkr. flint, deriblandt adskillige større skiver og kjerner, ogsaa nogle bedre formede blokke,
2 eller mulig 3 flekkebor,
nogle flekker med gode skjæreegge,
et par skiver med delvis retouche i kanten.
Et stykke kunde nok gjælde for en skivespalter; men denne bestemmelse er dog usikker.
F. paa en ny plads i Vorpbugten i Bremsnes (matr.nr. 1554000520000) (10312).
165.
Omtr. 170 stkr. flint, hovedsagelig smaat affald.
Af tildannede er et vel tilhugget tresidet bor, 3 cm. langt, og
en fint tilhuggen spids af et afbrækket flekkebor,
et bagstykke af en flekkekniv eller flekkeskraber med indhak i den ene kant,
3 smaa spaaner med retouche i kanten,
en flekkespids, 3,5 cm. lang, og
en meget tvilsom tveregget pilespids. Flere stkr. er sterkt forbrændte. -
Dertil kommer 25 stkr. bergkrystal, hvoriblandt mulig nogle skrabere.
F. paa Ørnvik paa Frei (matr.nr. 1556000000000) noget nordenfor pladsen paa Kleiven (nr. T 9129, Thj. VSS. 1910 nr. 10 s. 69), men meget lavere end denne, omtr. 10 m. o. h. (10313).
166.
Omtr. 70 stkr. flint; deriblandt endel klumper med afspaltninger, smaa blokke og knuder.
Et stykke har en god økseegg, men er meget tykt i den anden ende, hvorfor bestemmelsen er tvilsom.
Et flekkebor.
Dertil nogle tvilsomme redskaber. -
Et større stk. kvarts, uregelmæssig firkantet, 6 cm. langt, har en som det synes med forsæt tildannet tveregg, 4,5 cm. bred.
F. paa Blomen ved Rensviken paa Frei (matr.nr. 1556000370042), omtr. 30 m. o. h. (10314).
167.
Omtr. 30 stkr. flint.
Deriblandt en flekkeskraber af god flint med retoucheret eggog
en anden (flekkeskraber) mindre udpræget,
et bor med krum spids af en rygflekkeog
et andet flekkebor,
en liden rundagtig skive med tandet kant og
nogle smaa blokke. Dertil nogle tvilsomme stykker.
F. paa Kleiven paa Frei (matr.nr. 1556000000000) paa en ager noget søndenfor og noget høiere end den i 1910 (nr. T 9129) fundne plads (10315).
168.
Stykke af opak flint, grovt tilhugget, spidst til den ene ende, bredt i den anden, hvor det dog ikke har nogen god egg, 13 cm. l. Mulig en ufuldendt økse. F. ved Sveggesundet i Bremsnes (matr.nr. 1554000000000) (10316).
169.
C. 250 stkr.flint.
Deriblandt er 2 eneggede pilespidser, c. 2 cm. lange, eggen paa den ene til høire, paa den anden til venstre, og
en tredie (pilespids) af mindre regulær form.
En tveregget pilespids.
Kniv af ældre form med tyk ryg, skraanende mod odden, 5 cm. lang.
En smal rygflekke, som enten har været kniv eller bor.
2 korte flekkeskrabere, den ene med udbuet, den anden med indbuet egg.
En liden spaan med fint retoucheret skraberegg.
Nogle blokke og knuder. (10317).
/span>.

20 stkr. af graa kvartsit, hvoraf to noget større er tilspidset til etslags dolkform. Nogle smaa stkr. kan have været pilespidser. (10318).
/span>.

8 stkr. hvid kvarts og bergkrystal, hvoraf nogle viser bearbeidelse. (10319).
/span>.

F. ved Omsund paa Nordlandet ved Kristiansund (matr.nr. 1503000330000) paa vestsiden af veien paa samme plads som nr. 9891 ff., se Thj. VSS. 1911, 5, 39 f. (10317-10319).
170.
C. 150 stkr. flint, overveiende affald.
2 knive med indskraaning af ryggen mod oddenog
2 andre (knive), mindre sikre, 3,5-5 cm. lange, uden indretning for skjeftning.
Nogle andre flekker med skarpe egge.
En 3 cm. lang flekke med retoucheret skraberegg langs hele den ene kant og en del af den anden.
Et skivebor.
En meget liden, tyk skiveskraber. Desuden nogle mindre sikre stkr.
F. paa Gløsvaag paa Nordlandet ved Kristiansund (matr.nr. 1503000320000), c. 200 m. vestenfor den plads, hvor fundene nr. T 9122 og T 9444 blev opsamlet, se Thj. VSS. 1910, 10, 53 (10320).
171.
En tynd skive af hvidgraa gjennemskinnende flint, 3 cm. i tverm., hvis ene, sterkt indbøiede kant har en fint retoucheret skraberegg. F. paa en ager ved Gløsvaag (matr.nr. 1503000320000) (10321).
172.
C. 100 stkr. flint.
En skivespalter af opak flint, paa den ene side hel spalteflade med afhuggen slagbule, paa den anden huggen med smaa slag, dog tvereggen ved et enkelt; indsmalnende mod den spidse nakke; 8 cm. lang, 3,5 cm. bred ved eggen.
En hel del gode flekker, mest af god flint, med skarpe egge i sidekanterne, navnlig 5 af dem, 5-7,5 cm. lange, har vist været brugt som knive.
2 kortere flekker med skraa egg i den ene ende kan maaske have været pilespidser.
Nogle større og mindre skiver med skarpe kanter.
Et par usikre borog
nogle mindre blokke.
Opsamlet ved Øvrevaagens reberbane ved Kristiansund (matr.nr. 1503000000000), hvorfra vi tidligere har fundene nr. T 9190, T 9327 og T 9486, se Thj. VSS. 1910, 10, 47 (10322).
173.
C. 140 stkr. flint.
En god flekkeskraber med udbuet retoucheret egg og en mindre sikker med indbuet egg uden retouche.
Nogle gode flekker, indtil 6,5 cm. lange med skarpe sidekanter.
Et lidet stykke med spalterform, kun 3 cm. langt med 1,5 cm. bred egg.
Et 11 cm. langt, buet stykke med spids tilhugning i den ene ende, vel et bor.
Flere blokke og kjerner.
F. ved Voldvandet paa Nordlandet ved Kristiansund (matr.nr. 1503000000000) paa de gamle fundpladse. Jfr. nr. T 9126, T 9326, 9499 f. og T 9548. Se Thj. VSS. 1910, 10, 49 ff. (10323).
174.
Bopladsfund i en heller.
Tverøkse af sten, hovedsagelig firkantet tversnit, men den ene smalside facetsleben. Jfr. R. 14 og Brøgger, Arkt. Sta. fig. 126. Den er skraat afkløvet i den øvre halvdel af den ene bredside, hvorfor længden ikke er sikker, men har neppe været væsentlig over den nuværende, 6 cm. Ogsaa et hjørne af eggen afkløvet; denne har været over 4 cm. bred. Afb. fig. 21 a og b. (10324).
/span>.

Brudstk. af flint, som ligner spidsen af en paa almindelig maade tilhuggen dolk eller spydspids, afbrækket med et skraat, indbuet brud, indtil 4,8 cm. langt. Paafaldende nok er den ene kant fra 3 cm. nedenfor odden sterkt udbuet, medens der nederst ved bruddet igjen er tegn til en indbøining, saa at det faar lighed med en modhage; i den anden kant er intet tilsvarende. (10325).
/span>.

Over 30 mindre stkr. flint, hvoriblandt en flekkeskraber med retoucheret egg i den ene ende og nogle spaanskrabere med retoucherede skraberegge. -
Et par smaa brudstkr. af skjæl (cyprina). (10326).
/span>.

Fundet paa gaarden Dalens grund ved Kristiansund (matr.nr. 1503000310000) i en heller med aabning mod syd, som dannes ved en skraa sprække i fjeldet, c. 30 m. o. h. Kulturlaget, som var 5 m. langt, indtil 1,5 m. bredt, indeholdt forøvrigt en hel del kul. Nogle af flintstykkerne er sterkt forbrændte. Denne af hr. adjunkt Nummedal udgravne heller maa ikke forveksles med den i 1910 undersøgte heller paa samme gaards grund. Jfr. Thj. VSS. 1910, 11, 4 ff. 1911, 5, 4 ff. (10324-10326).
175.
Nye fund fra
flintpladsen paa Christies Minde ved Kristiansund (matr.nr. 1503000000000) .

2 kjerneøkser med tveregg, 5 og 4,5 cm. lange, den ene mindre godt tilhuggen.
En grovt huggen skivespalter, 3,7 cm. l. med 3 cm. bred egg. (10327).
/span>.

7 eneggede pilespidser af den almindelige form med mere eller mindre udbuet tilhugning i hele den ene kant, men kun i den nedre del af den anden, 2-3 cm. lange, alle med spalteeggen til høire. En af dem har en saa sterkt udskraanende egg, at den nærmer sig til tveregget.
En 8de (pilespids), 4 cm. lang, har grovere, næsten sagtandet tilhugning, med egg til venstre.
En 9de (pilespids) af en smal flekke har kun en kort tilhugning paa den ene side nærmest odden.
Dertil kommer et odstykke af en enegget spids. En er tilhugget i begge kanter, fra odden til basis.
En tveregget pilespids (flekkespalter), 2,5 cm l., 1 cm. bred i eggen. Af eneggede spidser er der nu idethele fundet henimod 30 paa denne plads. (10328).
/span>.

6 flekkeskrabere, 2-4 cm. lange, dels med indbuet, dels med lige, dels med skraa skraberegg i enden.
En 9 cm. lang flekke, godt indrettet for skjeftning, har udentvil været brugt som kniv, men har ogsaa tilhuggen skraberegg ved enden.
Dertil kommer nogle usikre brudstkr. og nogle spaaner med tilhugning i kanterne. (10329).
/span>.

3 flekkebor og
et lidet skivebor foruden nogle usikre. (10331).
/span>.

Af de mange gode og rene flekker i samlingen maa flere være brugt, dels som knive, dels som sage; et par har udprægede sagegge. Nogle sees at være tilhugne for skjeftning, navnlig paa endel afbrudte bagstykker. (10330).
/span>.

Nogle blokke og
knuder
og store skiveformede kjerner. -
Dertil en mængde mindre stykker, hvoraf meget er arbeidsaffald,
dog ogsaa en hel del brudstkr. f. eks. af flekker, som kan være dele af redskaber. (10332).
/span>.

Hele fundet udgjør c. 300 stkr. flint. Om tidligere fund paa denne rige ældre stenalders plads se Thj. VSS. 1910, 10, 40 og 1911, 5, 34 (10327-10332).
176.
80-90 stkr. flint, deraf flere kjerner og større stkr. med afspaltningsflader og endel gode flekker med skjæreegge. En afbrækket ende af en flekke har indhugning i kanterne for skjeftning, har altsaa været skaftenden af en kniv eller lign. F. paa Løkmyren i Bremsnes (matr.nr. 1554000520030), hvorfra ogsaa tidligere er indkommet et stort flintfund. Jfr. Thj. VSS. 1911, 5, 45 (10333).
177.
C. 100 stkr. flint, mest opak daarlig flint. Flere usædvanlig store stkr. med spalteflader. Et stk. har nogen lighed med en skivespalter. 2 grovt tilhugne stkr., tilspidsede mod den ene ende, 12 og 8 cm. lange. F. paa Løkmyren, omtr. 100 m. vestenfor foreg. plads (matr.nr. 1554000520030) (10334).
178.
3 pilespidser, nærmest eneggede, skjønt tilhugningen ikke strækker sig over hele den ene kant.
En fjerde spids med retouche i begge kanter. (10335).
/span>.

En 4,5 cm. lang flekkeskraber med retoucheret indbuet egg og indhak bagtil for skjeftningen
samt en kortere lignende (flekkeskraber).
Et brudstk. af en bred flekke med retouche i den ene sidekant.
Et brudstk. med en ind- og udbuet skraberegg.
Et par andre smaa stkr. med retouche i kanterne. (10336).
/span>.

En hel del gode flekker.
To er sikkert sage, 6,5 og 4,5 cm. lange. Flere har gode skjæreegge og har vist været brugt som knive.
Nogle tynde skiveformede stkr. med skarpe kanter har vel ogsaa været brugt som skjærende redskaber. -
Et bor med godt tilhuggen spids af form som S. Müller, Ordning I 30.
En flekkebor af en rygflekke, 4,5 cm. lang, med god spids. (10337).
/span>.

Et stk. er antagelig en skivespalter, 4 cm. lang og ligesaa bred i eggen, indsmalnende mod nakken. -
Flere gode blokkeog
større stkr. med spalteflader

samt større skiver.
Omtr. 300 andre stkr. flint, hvoraf det meste maa regnes som affald,
samt nogle stkr. bergkrystal. (10338).
/span>.

F. paa Løkmyren (matr.nr. 1554000520030), omtr. 300 m. østenfor nr. 176 (10335-10338).
179.
Omtr. 140 stkr. flint.
Deraf er en paa begge sider tilhuggen tveregget økse, 7,5 cm. lang, 3 cm. bred ved eggen med spids nakke.
En liden spaan af sort flint med retouche i endel af kanten.
2 tvereggede pilespidser.
Nogle flekker med skarpe kanter.
F. i en veigrøft paa Sandviken i Tusteren (matr.nr. 1572000180000) c. 600 m. østenfor den plads, hvor nr. 9472 ff. blev fundet i 1910. Se Thj. VSS. 1910, 10, 56. Ogsaa dette fund maa skrive sig fra ældre stenalder (10339).
180.
Over 700 stkr. flint, hvoraf kun faa sikkert tildannede redskaber, dog idethele større stykker end almindelig.
En liden fin flekkeskraber med udbuet retoucheret egg.
En spaanskraber med lignende egg.
Et 8 cm. langt bor, tykt bagtil og der godt skikket til at holdes i haanden, med vel tilhuggen spids.
Et trekantet flekkebor med noget afslidt spids.
Et bredt bor med kort spids.
Nogle flekker med gode egge, indtil 7 cm. lange.
En er sikkert en kniv med kort indbuet egg.
Flere store, meget tynde skiver.
Tykkere skiveformede kjerner.
Nogle usikre flekkepilespidser.
F. paa Sandviken i Tusteren (matr.nr. 1572000180000) paa den i 1910 opdagede plads, se Thj. VSS. 1910, 10, 56 (10340).
181.
Omtr. 500 stkr. flint.
Skivespalter, 6 cm. lang, 4,5 cm. bred ved eggen, spids mod nakken, til den ene side skarp kant, til den anden en bredere smalside, slagbulen afhuggen.
Skivespalter med slagbulen ved nakken; af forsiden er tvereggfladen ældre og forkalket, medens den øvre del er tilhugget, 9 cm. lang.
Skivespalterformet økse, egen ved, at bagsiden ikke er en spalteflade, men kjernens naturlige, afrundede flade; den anden side tilhugget med en god tveregg, spids mod nakken, 9 cm. l., nær 5 cm. bred egg.
En stor skive med tveregg synes at maatte regnes for en spalter, skjønt eggen er paafaldende bred, 9 cm.; ved nakken 5,5 cm., 6,5 cm. lang, skarp i den ene sidekant, tyk i den anden, eggen lidt afstødt.
En skive, 5,5 X 6 cm., med retoucheret udbuet skrabereggog
en anden (skive) lidt mindre med lignende egg.
En hel del store og gode flekker, den største nær 11 cm. lang og 4,5 cm. bred, flere mellem 10 og 7 cm. lange, de fleste med gode skjæreegge og vist brugt som knive.
Flere skiver har ogsaa skarpe egge.
2 flekkepile, hvoraf den ene nærmer sig til enegget, og nogle usikre.
Et par bor av rygflekkerog
et tyndt bor.
En hel del kjerner, den største 10 X 8,5 X 8 cm. i tverm. med skiveafspaltninger paa alle sider.
Større skiver, som kan regnes for kjerner. -
En oval rullesten af grovkornet masse, 7,5 cm. i største tverm. med en plan flade, som kan være fremkommet ved slid.
F. paa søndre Kolvik paa Nordlandet ved Kristiansund (matr.nr. 1503000320005) paa samme plads som nr. T 9618, se Thj. VSS. 1911, 5, 35. Begge samlinger tilhører ældre stenalder (10341).
(nr. 159-181)
Alle disse
flintfund fra Nordmøre er indsamlede af hr. adj. A. Nummedal og indsendte av ham.
182.
C. 100 stkr. flint, mest smaa affaldsstykker.
En 9 cm. lang flekke, indsmalnende mod odden paa den ene side og tilhuggen for skjeftning i den anden ende, sikkert en kniv.
En tarvelig formet skivespalter af daarlig flint, 4,5 cm. lang, 2,5 cm. bred i eggen, spids mod nakken.
Nogle skiver, kjerner og større klumper.
Indsendt af hr. A. L. Kringstad som indsamlet af ham i udmarken mellem Sporsem og Eikrem paa Gossa i Akerø (matr.nr. 1547000090000)(matr.nr. 1547000110000), paa en flek, hvor torven var ført bort, omtr. 25 m. o. h. og 1 1/2 km. fra sjøen (10356).

Fund fra
flintpladse paa den sydøstligste del af øen Gossa i Akerø Disse fund er indsamlede langs kysten paa selve øens sydøstlige spids, Akerøtangen, og derfra paa sydkysten til Hjertvik og paa østkysten indtil lidt nordenfor prestegaarden. Med undtagelse af nogle faa, om hvilke det nedenfor er bemerket, er fundene ikke gjort nærved stranden, men noget høiere, i regelen oppe paa det første plateau.
(10358-10375, 10377, 10379, 10381, 10383-10386, 10416-10418)
a. Stor klump af flint, 16 X 13 X 11 cm. i tverm. Temmelig daarlig flint. F. i en veigrusgrube ligeved kjøreveien mellem Hukkelberg og Hjertviken øverst paa plateauet (matr.nr. 1547000020000)(matr.nr. 1547000010002)(matr.nr. 1547000010003)(matr.nr. 1547000010004)(matr.nr. 1547000010015), omtr. 40 m. o. h. og 1 1/2 km. fra sjøen (10358).

b. Stor kjerne af god flint, men med nyt forvitringslag, omtr. pyramideformet, 14 cm. høi, 10 X 8 cm. i basis, med afspaltningsflader efter større og mindre skiver. F. i et tørt bækkeleie ved veien mellem Hjertviken og Breivik vestenfor Hardingshaugene (matr.nr. 1547000020000) (10359).

c. Over 500 stkr. flint.
En skivespalter, 6 cm. lang, med lidt afstødt egg, som er noget skjev paa længdeaksen.
Et par noget tvilsomme spaltere.
En tveregget pilespids.
En pilespids af gjennemskinnende flint, fint tilhuggen med parallele hug i begge sidekanter og i den tverre basis, 3,5 cm. lang og 1,5 cm. bred bagtil; jfr. Madsen I 39, 31.
2 smaa flekkeknive med indhak i kanterne bagtil, men uden tilspidsning mod odden.
Flere bor, deraf et 9,5 cm. langt, og
smaa borspidser.
Flere sterkt vandslidte spaaner viser spor af retouche i kanterne.
En hel del større kjerner og skiver.
F. paa Hjertviken (bruget Kleiven) i grustag mellem nedre og øvre Hardingshaug (matr.nr. 1547000020000), tildels ogsaa paa en vei, hvortil grus er kjørt herfra. Deraf kan det maaske ogsaa forklares, at der synes at være nogen blanding af ældre og yngre former (10360).

d. Omtr. 225 stkr. flint, væsentlig smaat affald.
Nogle større og mindre skiver, tildels med gode, skarpe kanter.
En skive af trapezform, 6,5 X 6 cm. i tverm., med retoucheret skraberegg i to modsatte kanter.
En enkelt god flekke, mulig brugt som kniv.
Nogle knuder, hvoraf en særlig velformet af god gul flint.
F. paa en flade lige ved en større vandpyt mellem Langneshaugen og Store Rundhaugen paa Akerøtangen (matr.nr. 1547000010000), et godt stykke i øst for c, omtr. 28 m. o. h. og 1 km. fra sjøen. Opsamlet paa et omraade af nogle faa m. i overfladen, hvor torven var bortkjørt (10361).

e. Omtr. 70 stkr. flint, mest større stykker.
Flere store kjerner med skiveafspaltningerog
større skiver med skarpe kanter.
Et økselignende stk. med tveregg, men uformelig og uden tilhugning i den anden ende.
En skive med god spalteregg, men uden formning af nakken.
Nogle skiver kan være brugt som skrabere.
Et eiendommeligt stk. med hel spalteflade paa den ene side, 20 cm. langt, i den bagre del 13 cm. bredt og temmelig tykt, med en lang tresidet spids uden retouche i den anden ende; kan neppe være bestemt til bor.
F. ved gravning i gruset paa samme sted, hvor samlingen d (T 10361) (matr.nr. 1547000010000) blev funden i overfladen (10362).

f. 15-16 stkr. grov opak flint, mest i form af skiver. F. i nord for frg. og nordenfor Lille Rundhaugen (matr.nr. 1547000010000) i overfladen, hvor torven var bortskyllet, c. 34 m. o. h. (10363).

g. Omtr. 35 stkr., tildels god flint, hvoraf et par kan have været spaanskrabere. F. i overfladen i udmarken nordenfor Breivik skolehus midt mellem pladsene for c og d (matr.nr. 1547000020000), c. 28 m. o. h. (10364).

h. Henimod 300 stkr. tildels god flint, men væsentlig affald og vandslidte klumper.
En skivespalter, 4,5 cm. lang, 3 cm. bred ved eggen, tynd i den ene, tyk i den anden sidekant, jevnt indsmalnende mod nakken.
Tynd flekke af klar flint, vist brugt som kniv.
Et par spaanskrabere,
et smalt flekkeborog
et tvilsomt skivebor.
Nogle større skiver.
F. i overfladen omkring Berghaugene (matr.nr. 1547000010000) i udmarken i øst for d, omtr. 30 m. o. h. (10365).

i. 80 stkr. flint.
En flekkespids af tresidet tversnit af klar flint, 4,7 cm. lang, 1,8 cm. bred ved midten, tilstødt i kanterne paa lignende maade som flintdolkene, antagelig en pilespids.
En liden spaanskraber af klar flint med retoucheret skraberegg over halvdelen af kanten.
4 andre spaaner med delvis retouche i kanterne.
2 tynde bor.
En 5 cm. lang rygflekke, skraat tilhuggen mod den ene ende, maa have været kniv eller sag.
Bagstykke af en flekke med indhak for skjeftning.
Et stk. er mulig at bestemme som en meisel.
Flere velformede smaa blokke og knuder.
F. ovenpaa gruset henimod spidsen af Akerøtangen ved "Torvstenene" (matr.nr. 1547000010000), c. 30 m. o. h. (10366).

j. Omtr. 150 stkr. flint.
En 3,5 cm. lang flekkeskraber med 2 cm. bred, lige egg, indrettet for skjeftning.
Flere meget smaa skiveskrabere med retoucherede, men noget vandskurede egge.
Et flekkebor med smal spids og
nogle borspidser.
Endel korte flekker, blokke og store skiver.
Nogle stkr. er sterkt forbrændte.
F. ved Gjeraholet paa Akerøtangen, nordenfor frg. nr (matr.nr. 1547000010000)., under en bakke med ly mod nordvest, c. 30 m. o. h. og 300 m. fra sjøen. Flinterne findes ovenpaa aurgrunden, hvor et omtr. 1,5 m. dybt torvlag er afført (10367).

k. En oval skive af opak flint, 8 X 4,5 cm. i tverm., med skarpe kanter.
En klump flint, sort i bruddet, med spalteflader.
F. paa P. Tangens eiendom paa Akerøtangen (matr.nr. 1547000010000), c. 25 m. o. h., 200 m. fra sjøen (10368).

l. En aflang skive af opak flint, lidt tilhuggen i den ene kant, har mulig været brugt som sag. F. paa en anden eiendom lidt nordenfor frg. nr. (T 10368) (matr.nr. 1547000010000). (10369).

m. Et par smaa skiver af sortagtig god flint med tilhugning i kanterne, den ene vel et bor, den anden en skraber.
En knude af sort flintog
et fjerde usikkert stykke af opak graa flint.
F. paa samme eiendom som frg. nr (T 10369) (matr.nr. 1547000010000). i en sandmæl, c. 16 m. o. h. og 120 m. fra sjøen (10370).

n. 10 mest smaa stkr. flint med mere eller mindre spor af tilhugning, men noget afskurede. F. spredt langs den vei, som gaar gjennem skogplantningen fra Akerøtangen til prestegaarden (matr.nr. 1547000010000) ; saaledes ikke noget samlet fund (10371).

o. 5 smaa stkr. af forskjellige sorter flint, hvoraf et sterkt forbrændt. F. paa øvre Akerøsand syd for prestegaarden (matr.nr. 1547000010000) (10372).

p. 12-13 smaa stkr. flint, alle sterkt afskurede, de fleste med spor af tilhugning. F. paa samme eiendom (T 10372), men længere nede (matr.nr. 1547000010000), c. 10 m. o. h. og 50 m. fra sjøen (10373).

q. En større flintklump med gamle spalteflader og
henimod 40 mindre stkr. flint, alle sterkt afskurede. Mindst 3 stkr. maa have været smaa skrabere og et vistnok et bor. Et par har en vakker rødbrun farve. F. nede i fjæren paa samme eiendom (T 10372) (matr.nr. 1547000010000) (10374).

r. 16 sterkt afskurede stkr. flint. Deraf nogle kjerner og
en god skive, 7 X 5,5 cm. i tverm. med spor af skraberegg i endel af kanten.
En liden flekkeskraber med indhak i kanten for skjeftningen.
F. i fjæren paa Aukra (prestegaarden) nordenfor nøstet (matr.nr. 1547000010000) (10375).

s. 2 spaaner af opak graa flint, f. paa den øvre vei gjennem skogplantningen fra prestegaarden til Breivik (matr.nr. 1547000020000) (10377).

t. Liden fin spaanskraber af hvidlig klar flint med udbuet egg, nær 2 cm. i tverm. F. i ageren ovenfor stabburet paa prestegaarden (matr.nr. 1547000010000), c. 25 m. o. h. (10379).

u. 5 stkr. flint, f. nedenfor Hukkelbergs huse (matr.nr. 1547000010002)(matr.nr. 1547000010003)(matr.nr. 1547000010004)(matr.nr. 1547000010015, c. 10 m. o. h. og 100 m. fra sjøen. Det ene er en spalterformet skraber, omtr. 3 cm. lang, 2 cm. bred ved eggen, tilhugget bagtil for skjeftning. Et andet stk. er vist ogsaa en skraber, men sterkt afskuret (10381).

v. Stor klump flint med flere gamle spalteflader, 11 X 10 X 10 cm. i tverm. F. paa Breiviken (matr.nr. 1547000020000) (10383).

x. 6 stkr. flint, hvoraf neppe noget emnet til redskab. F. i nord for Berghaugene; se under h (T 10365) (matr.nr. 1547000010000) (10384).

y. Et stk. af opak graa flint, 6,5 cm. langt, som synes at maatte være et brudstk. af en sleben flintøkse. F. i ageren ovenfor vaaningshuset paa øvre Akerøsand (matr.nr. 1547000010005) (10385).

z. Et skivespalterlignende stk. af flint, 6,5 cm. langt med tveregg i begge ender, den ene 5 cm., den anden vel 2 cm. bred. Den ene sidekant tyk, den anden ganske tynd. F. paa Akerøtangen noget nedenfor j (matr.nr. 1547000010000), c. 20 m. o. h. (10386).

æ. C. 120 stkr. flint, hvoraf nogle større klumper med afspaltningsflader, sorte i bruddet, den største 15 X 15 X 7 cm. i tverm. Resten maa regnes for affaldsstykker. F. ved Hellegata (har navn efter en tidligere hellelagt vei), egentlig en grusgrube ved det høieste af veien mellem Hjertvik og Horrem paa Gossa (matr.nr. 1547000020000) (. 10416).

ø. 9 stkr. flint, deriblandt et større skivebor med sterkt fremspringende tilhuggen spids. Nogle andre har ogsaa spor af tilhugning i kanterne. F. ret op for pladsen Smedbakken under Hjertvik (matr.nr. 1547000020020), c. 40 m. o. h. og 1 km. fra sjøen (10417).

aa. 5 stkr. flint, deriblandt en fin, vel 5 cm. lang blok med skraa slagflade i den ene ende og i den anden en buet, adskillig afstødt egg. F. paa Akerøtangen (matr.nr. 1547000010000) i en sandmæl ovenfor Bendik A.'s huse, c. 16 m. o. h. og 300 m. fra sjøen (10418).
Dertil kommer nogle fund af enkelte flintstykker uden særligt værd fra forskjellige steder inden det samme strøg. Alle disse fund er indsamlede af skolebørn under kontrol af hr. sogneprest H. Saxlund og indsendte af ham. Går ut. (10421).