NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

33.
Stort yngre jernalders fund fra Voll i Overhalven (matr.nr. 1744000670000):
a. 4 stykker, hvoraf 3 kantstykker af et fad af træ (afbildet fig. 32 a), der efter finderens paastand da det fandtes var ca. 12" l., 9" bredt, og saaledes noget ovalt, medens tegneren (arkitekt Chr. Christie), skjønt størrelsen af det manglende stykke ei med fuld sikkerhed kan bestemmes, dog antager, at den ovale form er fremkommen ved træets tørring, men at fadets oprindelige form var rund, som fremstillet paa tegningen, hvor der dog ved udprikning er vist stykkernes nuværende virkelige linier: dybden er neppe mere en 3"; har været omgiven af en 14"' bred skraat opgaaende kant (se snittet fig 32 b) med striber langs randen og derimellem afvexlende rudede triangler med toppunkt udad og længere baand af stribeforsiringer. (1180)

b. Øse eller koks av træ (se fig. 34), med skaft, aflang og smalnende til den ene side, hvor der dannes en tud, knap 1" vid; 4 1/2" og 3" vidde i ydre tvermaal, dybden lidt over 2", men et stykke af bunden mangler; skaftet er gjort af samme stykke som øsen, forsiret med tætte smaa indtrykte trekanter, men et stykke af den mangler; i den fandtes ved optagningen nogle hasselnødder. (1181)

c. 3 (sammenlimede) stykker af kanten af et fad af træ (fig. 38), der har været af forskjellig bredde, indtil 2"; langs yderranden gaar 2 tverfurer og ved inderranden et baand af 2 furer med skraafurer imellem; tykkelsen af selve karrets side har oventil været 3/4". (1182)

d. En del stave af en bøtte af træ, 9" lange, med en indskjæring nedentil for bunden af vel 3"' bredde af stavenes farve skjønnes der at have været et bredt baand oventil og nedentil og et smalere paa midten. (1183)

e. Drikkehorn (fig. 36), hvoraf der mangler et stykke paa midten, oventil 2 3/4" i tvermaal med et simpelt ombøiet kantbeslag af bronce og lidt nedenfor kanten en bronceknap med hul igjennem, rimeligvis til befæstelse af en kjæde, hvis anden ende har gaaet til et beslag, der, som tegningen viser, har staaet lidt længere nede; endestykket har et 2 1/2" langt beslag af bronce, endende i et fuglehoved. (1184)

f. Skaal af træ, af eiendommelig form (fig. 33), rimeligvis gjort af en birkesvamp, største vidde 7"; paa den ene side bøies veggen stærkt ind og derpaa igjen skarpt ud, saa at karret næsten deles i 2 afdelinger; kanten er prydet med dobbelte zikzaklinjer og lengdestriber; et stykke mangler, og den har tildels skudt sig noget under tørringen efter optagelsen af haugen. (1185)

g. Rester af et større redskab af træfjæle, efter finderens opfatning en fjælemeis, hvori han antog, at flere af de øvrige gjenstande have været indlagte; stykkerne ere noget bugede og jevnt tilskaarne i kanterne. (1186)

h. Et skaalvegtapparat af bronce, hvis skaaler ere 2" 7'" i tvermaal oventil og 1" dybe; langs ydersiderne er der et baand af de paa disse gjenstande almindelige rudede firkanter, og paa indsiderne 3-4 fine streger; balancestangen har 2 knæk og rundt (ikke som almindelig flersidigt) midtstykke, holder af bronce og tunge af jern;
levninger af snore af meget fin traad, der have gaaet til de 4 hul i hver skaals kant;
et vegtlod af jern med bronceskal af form som en kugle med afplattede poler, med en del fastrustet jern;
istedetfor metalfuteral er der et hylster af beredet skind, sammenholdt langs skaalens kant ved en træksnor og udenom dette et andet af uberedet skind, rimeligvis renskind, med haarene paa. Den adskiller sig saaledes ved futeralet fra skaalvegterne fra Dolven og Tunnol (Aarsb. 1867 s. 68 ff. og 1872 s. 61), men er forresten væsentlig lig med disse. (1187)

i. Syl eller pren af jern med fastrustet træslire og del af træskaftet; tangen har været 2 1/2" lang, spidsen høist 1 1/4". Derhos er bevaret en del af en ydre slire eller futeral af træ, hvori det hele har været stukket ind. (fig. 37). (1188)

k. Brudstykker af en kam af ben (fig. 40), oprindelig omtrent 4" lang, 1/3-1/2" bred og bestaar af et midtstykke med tinderne og en paa hver side deraf ved jernnagler med broncehoveder (mindst 5) paanittet spildre; orneringen bestaar i 2 linjer langs hver rand og 2 tverbaand af 2 par furer; midtpartiet mellem disse har skjærende linjer ganske i samme stil som paa kanten af det førstnævnte fad; alle linjer bestaa af grunde furer med en sort indlegning; den eneste bevarede tinde er 3/4" lang. En meget lignende findes i universitetets saml. 250 fra Alaug i Vang og nogle meget lige i Stockholms museum blandt det store Bjørkøfund. (1189)

l. Et ufuldstendigt redskab af træ, af usikker bestemmelse, bestaaende af 2 sammenpassende og rimeligvis oprindelig sammenføiede stykker; i den ene synes en sammen med dem funden kile af træ at have været inddreven, nu 3 1/2" langt. (1190)

m. Forskjellige ubestemmelige smaa stykker af træ, tildels maaske af spydskafterne. (1191)

n. Et til en klump sammenrustet hængelaas af jern, firkantet, 1 1/2", 1 1/4" og 1" i tvermaal; paa den ene side er levninger af træ. (1192)

o. Naal af sølv (fig. 39), dannet af en indtil 1 1/2'" tyk, rund hamret ten; hovedet dannes ved, at tenen er slynget i 3 sløifer, hvorefter den tynde ende er snoet om stammen under hovedet; selve naalen er 3" lang og paa den nederste del lidt hult hamret. En ganske lignende, men dobbelt saa stor naal findes i universitetets saml. (T 1715) fra Suledal. (1195)

p. Klumper af tøi og skind. (1194)

q. Stykke af en flintesten. (1193)

r. Tveegget sverd af jern, fuldstændigt, men brukket lidt ovenfor odden, klingen 1 aln 5" l., øverst 2 1/2" bred, hjalterne lidt buede og afstanden 3 1/2", ingen knap. Paa klingen er fastrustede levninger af træsliren og derpaa rester af tøi. (1196)

s. Bladet og en del af falen af en større spydod af jern, bladet 13" l., indtil 2" bredt, omsluttet af en slire af træ, der har gaaet et stykke op paa falen; derom er igjen et hylster af næver, dannet ved omvikling af smale strimler. Et større stykke af træskaftet er bevaret. (1197)

t. Mindre spydod af jern, meget ufuldstendig og forrustet; et større stykke af træskaftet er bevaret, siddende fast i falen. (1198)

u. Sigdblad af jern, i 3 stykker, med det bevarede af tangen 11" l.; krumningen er sterk ved tangens rod, men forresten svag; har neppe været mere end 1" bredt. (1199)

v. Stykker af en ualmindelig stor sax af jern; bøilen omtrent 3" i tvermaal og dens plade 1" bred, armene mellem bøilen og knivene 7" lange; af knivene er kun en sammenrustet rest bevaret, og over dem er levninger af træ og skind, der har dannet en slire, og et lidet tyndt stykke bronce har rimeligvis været heftet paa som prydelse. (1200)

x. Kniv af jern, bladet 6" l., men et stykke af odden mangler, indtil 3/4" bredt; tangen, der er bedækket med levninger af træskaftet, er 3 1/2" l. (1201)

y. Redskab af jern med levninger af et rundt, 4" langt træskaft, som i den indre ende er skraat afskaaret; tangen gaar helt igjennem skaftet. Selve redskabet er beheftet med en mengde fastrustede gjenstande, saa at form og bestemmelse ei kan afgjøres; mulig en kniv. (1202)

æ. Redskab af jern med en tange i et skaft af træ, hvoraf ubetydelige levninger sidde fast i den; dog findes 2 maaske tilhørende løse stykker. Redskabet, 3 3/4" langt, har havt en slire, maaske af læder, og synes at have havt fladt, firkantet tversnit med aftagende brede mod enden (maaske en fil ?). (1203)

ø. Øxeblad af jern, 8" høit, 5" i eggen og 2" over halsen, bladet jevnt og næsten retlinjet udskraanende, spidse udspring over skaftet; en del af øxens øverste stykke er løs. I hullet er levninger paa begge sider af et futeral af træ og paa bladet tildels fastrustede stykker af tøi. (1204)

aa. Forskjellige stykker jern, tildels med paaheftet tøi, hvoriblandt en klinknagl. (1205)

bb. Et 3 1/2" langt, meget krumbøiet og beskadiget stykke træ med udskjæringer i samme stil som paa karrene, formodentlig et skaft eller haandtag. (1206)

cc. En 16 1/2" lang hein med omtrent kvadratisk tversnit. (1207)

En do. (hein) finere, 5 1/3" l. (1208)

dd. Stykker af jern i hylster af træ og næver, men ei af det store spyd; maaske af det mindre. (1209)

Fundet gjordes i en haug, der laa lige ved siden af den, hvori fundet no. 32, af 20 alns tvermaal; den havde et
gravkammer af stenheller med en overliggende helle 3 aln lang, 11/8 aln bred, uden bund af sten; men efter finderens mening har der oprindelig inde i kammeret været en trækiste. Det ubrendte lig laa omtr. i retningen N.-S. med hovedet mod S.; kraniet laa paa sin plads og var nogenlunde bevaret, men er ei bleven indbragt, medens af det øvrige skelet kun et stykke af et laarben og nogle mindre rester vare levnede. Over høire skulder laa det store spyd, ved høire side sverdet, ved sverdspidsen (?) sølvnaalen, fra spidsen nedover den store hein, og ved siden af denne ligesom sammenpakket drikkehornet, skaalvegten, kammen, kniven, fastrustet til skaalvegten, sylen (i), redskabet l, den mindre hein ogstykket bb, og ved siden af disse levningerne af den formentlige meis, hvori sagerne da maaske oprindelig have været indlagte. Til side for denne samling laa saxen, spydet t og redskabet y; ovenover (?) dette skaalen f og tøiklumperne (p). Fra venstre knæ nedover bøttestaverne, "hvis baand vare heftede til stavene med hempesting af teig" (i det indbragte fund var ingen levninger af baandene), "og i bøtten laa træøsen (b)"; ved venstre side af brystet laa øxen og ovenpaa denne fadet a, paa samme side sigden. Ovenstaaende er uddraget af en udførligere beretning om fundet, som af finderen folkehøiskolelærer H. H. Foosnæs er leveret i Namdals Tidende no. 52, 1873. Det er skjenket til samlingen af gaardbruger O. P. Voll gjennem finderen. Fundet udmerker sig fornemmelig ved sin store rigdom paa sager af træ; dette kan jo godt være en eiendommelighed, som sjelden vil træffes (jfr. N. Fornl. 285, 392); men det er klart, at den omstændighed, at de ere bevarede, udelukkende skyldes, at de have ligget i et velmuret gravkammer, medens slige sager, om de have været nedlagte i de almindelige begravelser fra yngre jernalder uden kammer, nødvendigvis maa være fuldstændigt optærede, naar haugene nu aabnes. Da Overhalven er en egn, hvor der hidtil ingen planmessig undersøgelse af gravhauge er foregaaet, er det jo muligt, at begravelser af ubrendt lig i kammer der kunne være hyppigere fra den nevnte tidsalder. At karrene skulde have indeholdt levnetsmidler, er ikke rimeligt, da der ikke er fundet nogen levninger eller spor af saadanne. Skjønt finderens behandling og nedpakning af sagerne er foregaaet med stor skjønsomhed og omhu, ere dog træsagerne for en stor del ikke saa fuldstendige eller hele, som de vare ved fundet. Det vil neppe hellere kunne opnaaes, at saadanne sager indkomme til samlingerne i uskadt stand, hvis de ikke blive fuldstendig tørrede og derpaa præparerede inden nedpakningen. En anden eiendommelighed er, at alle skjærende redskaber sees at have været forsynede med slirer eller hylstere, saaledes foruden sverdet og knivene ogsaa spydene, øxsen, saxen, sylen og filen (?); dette kan jo ogsaa godt have været almindeligt, uden at man kan vente at finde spor deraf i begravelser med i brendt lig og uden kammer.
(1180-1209).