NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

65.
Fra Huitfeldts tomt i Kjøbmandsgaden (støder ind i kvartalet sammen med den førnævnte) (matr.nr. 1601000000000).
En dobbeltkam af ben med skaft, som er dannet af samme stykke som sideskinnerne, over 25 cm. lang; alle mellemstykkerne mangler nu. To af samme slags haves før her i samlingen. 3 lignende er fundne ved udgravningerne i Oslo. ((5360))

17 kamme af ben, mere eller mindre fuldstændige; af enkelte er kun brudstkr. bevarede. En af dem med 2 tinderækker er dannet af et eneste stykke, er kortere end de andre og rimeligvis yngre. Alle de andre har været dannede paa den almindelige maade, med sideskinner, som har holdt det af flere stykker bestaaende mellemparti sammen, forbundne med en enkelt eller 2 rader bronce-nagler. De fleste har havt enkelt tinderække. Skinnerne er paa de fleste ornamenterede med længdestriber, tverstriber eller cirkler om punkterne. Nogle har havt bærehul ved den ene ende, en enkelt har ved enden en hempe af bronceblik. (5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366)

En omtr. helt bevaret dobbeltkam har 2 skinner paa hver side og
fandtes i et futeral af skind, som er helt bevaret, skjønt det er gaaet op i sømmene, og har havt aabning med en klaf over ved den ene ende. ((5476))

5 Haarnaale af ben af den almindelige form med afplatning og hul samt større eller mindre vifteformet udvidelse i den øvre ende. ((5417))

Et par islægge eller skøiter af ben, den ene synes ufuldendt, da den mangler remhul. ((5482))

6 haandtenshjul af grøtsten, dels flade, dels med hvelvet overside. ((5368))

8 vævstene af grøtsten. ((5369))

4 brikker (?) af grøtsten, flade, 7-9 cm. i tverm., den ene prydet med en stor cirkel om centrum paa den ene side, en anden forsynet med et hul nær kanten. ((5437))

Spillebrikke (?) af ben, lavt pæreformet med en knop oventil, hvori den kan holdes og saa meget affladet paa undersiden, at den staar stødt. Har megen lighed med en gjenstand af bronce, der er fundet i Oslo og opfattes som et vægtlod (C 9027), hvilket den meget lette af ben ikke kan have været (jf. 2 smaa lignende fra Saude, C 9204, Aarsb. 1879, 172 og fig. 57). ((5441))

2 perler, den ene af ensartet glas, den anden af glasmosaik; kunde efter sit udseende gjerne skrive sig fra hedendommens tid. ((5418))

Et prenformet redskap af ben,
en fiskekrog,
en bor og
et knivblad af jern. ((5442))

Et par saltkar af grøtsten. - Stykker af forskjellige kar af træ. - Brudstkr. af pottemagerarbeide, hvoraf endel vistnok fra middelalderen. Særlig kan merkes nogle hanker af graa masse, som nedentil ikke har sluttet sig til karrets væg, men ender i en spids (5360 ff., 5411 ff. o. fl.).
Gave fra konsul H. Huitfeldt.
Ogsaa paa nogle andre tomter inden byen er der gjort fund, hvoraf enkelte stykker vel kan være middelalderske, saaledes endel af resterne af lerkar med cylindriske haandtag og 3 fødder. Hovedmassen er dog nyere gjenstande, deriblandt en mængde brudstykker af nederrhinske krus fra 16de og 17de aarh.