NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

56.
En skive af flint, som har adskillig lighed med en skivespalter. Men eggen vilde dog være vel tver til at den kan opfattes som en saadan. -
Et stykke af en flekke af god flint, som i to modsatte kanter har en fint retoucheret skraberegg.
F. paa veien nær den øvre ende af Øvrevaagens reberbane paa Kirkelandet ved Kristiansund (matr.nr. 1503000000000). Om tidligere store fund nær dette sted se Thj. VSS. 1910, 10 s. 46, nr. III (9609).
57.
Bor af flint, tresidet, omtr. 8 cm. langt, tilhugget, navnlig mod spidsen, paa den ene side. F. nær Gomalandets kirkegaard ved Kristiansund (matr.nr. 1503000000000) (9610).
58.
12 eneggede pilespidser med egg dels til høire, dels til venstre side, ryggen tilhuggen dels i den hele længde, dels kun i den forreste del, og med en i begge kanter tilhuggen skafttunge. Nogle af dem nu ufuldstændige, de hele 2,5-3,5 cm. lange.
En tveregget pilespids.
Dertil kommer to stykker uden særlig tilhugning af kanterne, som vist ogsaa maa regnes for pilespidser. ((9611))

6 stykker af flint, som maa ansees som flekkebor, deraf navnlig to meget udprægede. ((9612))
/span>
6 flekkeknive af flint. ((9613))

Af flekkeskrabere er der en med retoucheret skraa egg i enden og indhak for skjeftning;
flere flekker med skraberegge i sidekanterne, nogle af dem med et indhak nær den bagre ende for skjeftningens skyld. Nogle af dem er dog maaske snarere at opfatte som sage.
Et stykke har retoucherede sidekanter, som løber sammen i en spids, vistnok ogsaa en skraber. ((9614))

Et stykke kan temmelig sikkert bestemmes som en liden skivespalter med indbuet egg, spids mod nakken, omtr. 4 cm. lang og 3,5 cm. bred ved eggen.
Desuden er der en hel del flekker, dels store og brede, dels smale og fine, og
nogle smaa, sterkt udnyttede kjerner. Af resten maa en væsentlig del regnes som arbeidsaffald. ((9615))

Den hele samling bestaar af omtr. 200 stykker flint, som er opsamlet til forskjellige tider paa den bekjendte fundplads paa Christies Minde paa Kirkelandet ved Kristiansund (matr.nr. 1503000000000), (Jfr. Thj. VSS. 1910 nr. 10 s. 38 ff.) (9611-9615, 9759, 9959).
59.
Omtr. 600 stykker flint. Deriblandt er 5 skivespaltere. Nogle af disse er dog mindre sikre, eller ialfald mindre vel formede, skjønt de alle har hel spalteflade paa den ene side og en tilhuggen tveregg paa den anden. Paa dem alle er eggen skjev i forhold til længdeaksen. - Et lidet stykke har form som en kjerneøkse med længdehugning paa den ene og tverhugning paa den anden side, 4,5 cm. lang. Desuden findes flere, tildels store skiver med gode egge. - Flere blokke eller kjerner, dels skiveblokke, dels flekkeblokke, den største 9 cm. lang. - Flere flekker, hvoraf adskillige har gode skjæreegge og ialfald nogle kan antages at være brugt som knive. Kun en enkelt kort flekke har en tilhuggen skraberegg i enden. - 8-9 smale pilespidser, hvoraf nogle maa betegnes som eneggede. En af dem har en fint og omhyggelig tilhuggen skafttunge.Dertil kommer en bladformet pilespids med bred, afrundet basis og endelig en tveregget. -
Disse flinter er indsamlede paa en ny flintplads paa Kolvik paa Nordlandet i Bremsnes, nærmere bestemt paa pladsen Neset nær søndre Kolvik (matr.nr. 1503000320005). Den ligger omtrent i samme høide over havet som den i 1910 fundne plads paa Kolvik eller omtr. 30 m. o. h., (Se Thj. VSS. 1910 nr. 10 s. 52.) og den er som sædvanlig noget beskyttet mod nord og nordvest ved knauser. Ogsaa her findes kul, "hvorpaa dog neppe kan lægges meget vægt, da der vist har været lyngbrand og tidligere skogbrand her paa øerne" (9618).
60.
To flekkeskrabere af flint, 5 og 7 cm. lange, begge med smale, retoucherede skraberegge i den ene ende; begge har ogsaa i den ene sidekant gode skjæreegge, saa at de har været tjenlige som knive. ((9763))

To flekkeknive, noget tilhugne i den bagre ende for skjeftning.
En tredie flekke kunde opfattes som en sag, men den har tillige i den anden sidekant en ind- og udbuet skraberegg.
Dertil kommer nogle flere flekkerog
brudstykker af saadanne (flekker). ((9764))

2 stykker maa antagelig opfattes som skivespaltere. Begge har paa den ene side hel spalteflade og paa forsiden en tveregg, som dog paa den ene er noget afstødt, begge 5,5 cm. lange. ((9765))

2 flekkeblokke.
Dertil kommer 25 stykker flint, som maa betragtes som affald. ((9766))

Opsamlet paa vestsiden af Ekkilsøen udenfor Averøen i Bremsnes (matr.nr. 1554000570000) (9763-9766).
61.
Skivespalter af flint, 4,5 cm. lang, 4 cm. bred ved eggen, af regulær form, afsmalnende ved tilhugning mod nakken. Tvereggens flade gaar op til midten af forsiden, eggen, som er lidt beskadiget, er noget skjev i forhold til længdeaksen. Af god hvid flint. ((9802))

Flere gode, temmelig brede flekker af flint, fordetmeste med gode skjæreegge. Deraf kan 3 regnes som flekkeknive af ældre form, nogle andre som flekkeskrabere uden dog at have udpræget retouche. ((9803))

2 flekkebor, hvoraf navnlig det ene er omhyggelig tilhugget. ((9804))

Nogle mindre skiveskrabere. ((9805))

3 ikke ganske sikre pilespidser, hvoraf to har form som eneggede. ((9806))

Hertil kommer over 30 stykker flint, hvoraf ialfald en væsentlig del maa regnes som affald. ((9807))

Dette er opsamlet paa et sted paa Futsæter i Bremsnes, Nordmøre (matr.nr. 1554000520000), vel 100 m. nordøst for den tidligere kjendte flintplads, se Thj. VSS. 1910, 10 s. 67, og omtr. 20 m. høiere end denne, altsaa omtr. 50-60 m. o. h. Begge disse pladse maa skrive sig fra den ældre stenalder (9802-9807).
62.
Flere flekkeskrabere af flint: En med smal udbuet egg i enden og en lidt indbuet skraberegg nedover den ene sidekant. En med fint retoucheret, indbuet egg for enden. 2 stykker med noget høi, tilhuggen egg, som paa den ene er noget udbuet, paa den anden omtrent lige. Alle disse skrabere er mere eller mindre tilhugne for skjeftning. Dertil kommer nogle stykker, som ikke har retoucheret, men kun tilspaltet egg, men som dog vist maa opfattes som skrabere, og som ogsaa er paatagelig indrettede for skjeftning. ((9808))

Nogle pilespidser, deraf en tveregget og en enegget. ((9809))

30 andre stykker, væsentlig affald. Indsamlet ved Bolgvaag ved Bolgen paa Frei i Bremsnes (matr.nr. 1556000380005). Ogsaa dette fund er udentvil at henføre til ældre stenalder (9808-9809).
63.
Flekkeskrabere, flekkesage og flekkeknive af flint. En flekke med skraa skraberegg i den ene ende; i endel af den ene sidekant har den en tilstødt egg, som snarest er bestemt til sagegg.
En flekke med skraa, ind- og udbuet retoucheret skraberegg ned fra spidsen, indrettet for skjeftning ved indhak paa den ene side og ved affladning af ryggen.
En flekke med ind- og udbuet retoucheret skraberegg fra spidsen et stykke nedover, indrettet for skjeftning ved tilhugning af kanterne og affladning af ryggen.
En flekke med inbuet skraberegg i den ene ende og indrettet for skjeftning ved tilhugning af kanterne.
En flekke med trekantet tversnit og afbrækket spids med retoucheret skraberegg et stykke nedover den ene sidekant
og en lignende (flekke), som maaske snarere er at anse for en sagegg, langs størstedelen af den anden.
En flekke med skraa, ikke retoucheret, men kun tilhuggen egg i den ene ende. Alle disse 6 flekker er fra 4,5 til 6,5 cm. lange.
En kort flad flekke med ind- og udbuet skraberegg i den bredere ende og bagtil indsmalnende og med indhak for skjeftning.
Bagstykker af to afbrækkede flekker med indhugne hak i kanterne for skjeftning; kan ogsaa være af sage eller knive. -
En 8,5 cm. lang, bred flekke, tykkere i den ene ende, smal og tynd i den anden, har til den ene side en fin sagegg. -
En flekke med hak i kanten for skjeftning, med god skjæreegg til den ene side og tyk ryg, udentvil en flekkekniv.
Som saadan maa ogsaa en anden kortere flekke vist opfattes.
Forøvrigt er der i fundet flere gode, mest smale flekker, tildels afbrækkede, som tildels kan have tjent som knive eller skrabere. ((9810))

5 flekkebor eller afbrækkede spidser af saadanne, tildels meget fint tildannede. ((9811))

En bladformet pilespids med skafttunge.
En pilespids, som i den ydre halvdel er fint tilhuggen i begge kanter og ender i en meget skarp od, i den bagre ende afsmalnet som skafttunge.
Hertil kommer nogle tvilsomme spidser. ((9812))

Flere kjerner og knuder af flint. To stykker har megen lighed med daarligt formede skivespaltere, men tør dog ikke med sikkerhed betegnes som saadanne. ((9813))

Hertil kommer en hel del stykker af flint, hvoraf den større masse maa ansees som affald. Hele samlingen indeholder henimod 100stykker,deriblandt et par stykker bergkrystal og et par stykker klar kvarts Alt dette er indsamlet paa Rausand paa Averøen i Bremsnes (matr.nr. 1554000500000). Flere af stykkerne navnlig blandt flekkeskraberne har en karakter, som gjør det berettiget at henføre ogsaa denne fundplads til den ældre stenalder. Fra samme gaard indkom det foregaaende aar et mindre karakteristisk fund, se Thj. VSS. 1910, 10 s. 67 (9810-9813).
64.
En samling af henimod 20 stykker flint. Deriblandt er et par flekkeskrabere, den ene tyk med udbuet retoucheret egg i den ene ende, kun 3 cm. lang.
En kort, bred flekkekniv med lidt indbuet skarp egg.
2 pilespidser, den ene med spalteegg i den ene kant, medens den anden kant er fint tilhuggen i den øvre del mod spidsen. Den anden er enegget, men afbrækket.
Et stykke ligner sterkt en skivespalter,4 cm. lang, 3,5 cm. bred i eggen. Den er imidlertid sterkt afskuret i alle kanter, navnlig i eggen, saa at bestemmelsen ei er sikker.
Et blokformet stykke af god flint, 4,5 cm. langt, med en bred slagflade i den ene ende og i den anden tilhugget fra den ene side til en meget brat tveregg.
En rundagtig skive, som kan være brugt som skraber.
Et tvilsomt, stort stykke, nærmest en svær flekke med slagbule ved den ene ende, 11,5 cm. langt. Paa den øvre og længere del, hvor det er 4-4,5 cm. bredt, er det tilhugget i kanterne, saa at det her tildels har brugbare skraberegge. Nedentil udvides det sterkt i bredden og har for enden paa et stykke en god spalteregg. Det kunde ansees som ufærdig økse (spalter).
Opsamlet paa Hjelset paa nordkysten af Averøen i Bremsnes (matr.nr. 1554000630000) (9814).
65.
En samling af omtr. 80 stk. flint, for størstedelen meget smaa affaldsstykker.Deriblandt er en lidt større flekke af god flint, som kan være brugt baade som skraber og som kniv. Et lidet stykke kan regnes som en enegget pilespids med afrundet basis. Et tredie som en liden spaanskraber.
Opsamlet paa en plads ved veien mellem Hjelset og Storvandet i Bremsnes (matr.nr. 1554000630000) (9815).
66.
Skivespalter af flint. Bagsiden, som har havt slagbulen foroven, er noget afhugget i kanterne og ved nakken; forsiden har flere afspaltninger paatvers, tvereggen tilhuggen med flere slag. 6,5 cm. lang, 5,5 cm. bred. Ligesom den ifjor ved samme sted fundne spalter (se Thj. VSS. 1910, 10, s. 66), har ogsaa denne slidemerker paa tvereggen. ((9816))

Flekkekniv af typisk form med tyk, tilhuggen, udbuet ryg og i den anden kant i den øvre del en indbuet skarp egg, 4,5 cm. lang. ((9817))

En flekkeskraber med udbuet retoucheret egg fra spidsen lidt nedover den ene sidekant. -
En liden flekkeskraber med retoucheret egg og bagtil tilhuggen for skjeftning;noget afskuret.
2 smaa sterkt afskurede stykker med tilhugne skraberegge. ((9818))

Omtr. 150 stykker flint, mest smaat arbeidsaffald. Deriblandt dog ogsaa enkelte stykker, som nok kan have været redskaber. ((9819))

Opsamlet ved Storvandet paa Averøen i Bremsnes (matr.nr. 1554000000000) (9816-9819).
67.
17 stykker flint, hvoraf det meste er affald. En 7,5 cm. lang flekke er vel nærmest bestemt til kniv, mulig ogsaa til skraber. Et stykke maa ansees som et bor med afbrækket spids. En liden skiveskraber med høi, tilhuggen egg. Desuden er der nogle afbrækkede flekker.
Opsamlet ved Breivik paa Nordlandet ved Kristiansund (matr.nr. 1554000860000) (9887).
68.
To eneggede pilespidser af flint, tilhugne i hele den ene sidekant, men kun i den nedre del af den anden, hvorved der dannes en skafttunge. (9888).
/span>.

En kort, bred flekkeskraber med indbuet, retoucheret egg i den ene ende og langs den ene sidekant en ligeledes retoucheret, dels indbuet dels udbuet egg.
En 4 cm. lang, smal flekke med et hak bagtil for skjeftning er en sag med en fint tandet egg.
Et kort brudstk. af en anden flekke maa ogsaa være af en sag.
En flekkekniv, 3,5 cm. lang, med tilhuggen ryg og god egg.
En anden flekkekniv, begge indrettede for skjeftning. ((9889))

I den øvrige del af fundet, omtr. 130 stykker(flint), er der nogle gode, mindre blokke og enkelte stykker, som mulig er at opfatte som redskaber, saaledes et noget tvilsomt, meget smekkert flekkebor.Nogle smaa stykker er maaske skiveskrabere, men har ikke retouche. - Et par stykker har flader som tyder paa, at de er afsprængte af eggpartiet af en sleben flintøkse. Dette synes jo ikke at passe sammen med fundet forøvrigt, som ved flere former tyder paa, at det skriver sig fra den ældre stenalder. Det kan dog ikke være noget paafaldende i, at en flintplads fra en ældre tid kan have været brugt og modtaget tilvækst af materiale i en senere periode af stenalderen. ((9890))

Fundet er opsamlet paa et sted ved Omsund paa Nordlandet ved Kristiansund paa østsiden af veien (matr.nr. 1503000330000) (9888-9890).
69.
Skivespaltermeisel af flint, 4,7 cm. lang, regelmæssig spalterform med tilspidsning mod nakken. Tvereggen kun 0,8 cm. bred, men har vel oprindelig været bredere, idet stykket til den ene side synes afkløvet efter en naturlig brist. ((9891))

Enegget pilespids af smuk hvidgraa flint, den ene kant tilhuggen i sin hele længde, den anden kun i den bagre halvdel.
En anden (pilespids) af en art kvartsit er noget forskjellig fra den almindelige nordmørske form og nærmer sig mere til den jæderske type.
2 flekkepile, den ene af sort flint, med tilhugning for skjeftning.
2 bladformede pilespidser uden indsmalning bagtil. ((9892))

3 flekkeskrabere med skraa, retoucheret egg ved den ene ende, 2,5-4 cm. lange. Paa den ene er skraaeggen lidt indbuet.
En tyk flekkeskraber med udbuet retoucheret egg fra spidsen et stykke nedover den ene sidekant.
Dertil 3 andre flekkeskrabere, den ene afbrækket. -
Flekkekniv, 3 cm. lang med tilhuggen, tyk, mod odden indbuet ryg.
2 andre, noget længere flekker med indhak nær buleenden for skjeftning og med gode skjæreegge maa ogsaa være bestemte til knive. ((9893))

Hertil kommer et bagstykke af en flekke med tilhugning for skjeftning, som maa være en del af en kniv (sag) eller skraber.
Nogle flere flekker kan ogsaa have været brugt som skrabere eller som knive. ((9894))

En rundagtig spaan eller skive har til den ene side en skarpt fremspringende borspids, men har tillige paa en anden side en udbuet retoucheret egg, som snarest har tjent som sag.
En anden spaan har en udbuet, sterkt tandet sagegg. -
3 flekkebor, hvoraf navnlig det ene har en veldannet spids. ((9895))

Hertil kommer omtr. 500 stykker flint, hvoriblandt der er adskillige gode flekker og flere mere eller mindre udnyttede blokke. Den aldeles overveiende del maa dog regnes som affald. ((9896))

Omtr. Halvhundrede stykker af en lysgraa kvartsit, alle af mere eller mindre udpræget flekkeform, mange øiensynlig afbrækkede. Flekkerne har de samme former og er afspaltede paa samme maade som lignende af flint. Deriblandt er to pilespidser, hvoraf den ene nærmer sig til de eneggede, men forskjellig ved, at den tilhugne ryg er mere lige, og at den har en mere udpræget skafttunge, 3,5 cm. lang, den anden er tveegget med rygning efter midten af den ene side (altsaa med trekantet tversnit) og med indsmalning og et indhak ved den bagre ende, afb. som fig. 15. Odden er nu afbrukket, oprindelig har den været omtr. 4,5 cm. lang. - Flere af stykkerne kan betragtes som flekkeskrabere, enkelte viser etslags retouche i eggene. Et kan regnes som et flekkebor. Nogle har vel været brugt som knive. ((9897))

Et snes mindre stykker bergkrystal, hvoraf enkelte umiskjendelig er bearbeidet til brug. Saaledes maa ialfald ét ansees som en flekkepilespids med indbugtning af kanterne for skjeftningen. Nogle andre mulig som skrabere. ((9898))
9891-9898.
Dette store fund er opsamlet paa en anden plads ved Omsund, paa Nordlandet, Bremsnes, paa vestsiden af veien (matr.nr. 1503000330000). Det er det eneste af de hidtil kjendte fund paa flintpladse fra kyststrækningen Romsdalen-Fosen, hvori kvartsit i nogen større udstrækning findes brugt som materiale ved siden af flint, medens dette ofte er tilfælde paa stenalderspladse i strøget omkring Bergen. Efter velvillig meddelelse af hr. dr. H. Schetelig er den her brugte kvartsit dog ikke af ganske samme art som den bergenske.
70.
Lidt over 40 stykker flint, hvoraf enkelte sikkert tildannede redskaber: En kort flekke med svagt indbuet skraberegg i den ene ende. En anden flekke, som kan have været brugt baade som skraber og som kniv. 2 flekker med gode knivegge, hvoraf den ene med den tverre ende ogsaa kan være brugt som skraber. Et lidet flekkebor med tilhuggen spids. En liden skiveskraber med ind- og udbuet egg.
Dette er opsamlet paa et sted 3-400 skridt vestenforBremsnes kirke (matr.nr. 1554000220000) (9899).
71.
Skivespalter af flint, 5 cm. lang med en 3,7 cm. bred egg. Tvereggfladen paa forsiden naar op til stykkets midte. Afb. som fig. 16.
Et andet stykke maa udentvil ogsaa ansees som en skivespalter, skjønt eggen, som forøvrigt er god, er lidt ind- og udbuet, 4,5 cm. lang med 5 cm. bred egg. Den ene smalside bred, den anden tynd; ogsaa aftyndet mod nakken til en smal tveregg. ((9900))

5 større gode flekker, den største 10,5 cm. lang, hvoraf de fire sikkert har vært brugt som knive, hvortil de er meget egnede, medens den femte, som har en fint tandet kant, har været en sag. Nogle af dem er tilhugne for skjeftning.
Dertil kommer en liden flekkekniv, ogsaa med indsmalning for skjeftning. ((9901))

En liden flekkeskraber med udbuet egg,
og en anden flekke, som ogsaa maa være en skraber. ((9902))

Et ganske lidet flekkebor
og to tykke bor. -
En bladformet pilespids med tange. -
3 blokke og knuder
samt endel affaldsstykker. ((9903))

Dette er opsamlet paa samme sted under Bremsneshatten i Bremsnes ved veien nedenfor Valseshulen (matr.nr. 1554000520000) som nr. XVIII a i fortegnelsen i VSS. 1910, 10, s. 61, 0omtr. 35 m. o. h. Ogsaa det forrige fund indeholdt en skivespalter (9900-9903).
72.
Økse af flint. Bagsiden er hovedsagelig en hel spalteflade, dog noget afhugget. Forsiden tilhugget ved smale afspaltninger dels paatvers, dels paalangs. 7 cm. lang, omtr. 4 cm. bred ved den buede egg. Afb. som fig. 17 a og b.
Et stykke af sort flint, som paa forsiden har kalkskorpe undtagen en kort afspaltning til tveregg, kunde ogsaa opfattes som en liden økse. ((9904))

Pilespidser af flint, hvoraf 11 maa betegnes som eneggede. Disse er af den almindelige form, i den nedre del tilhugne i begge kanter, saa at der dannes en mere eller mindre udpræget skafttunge, men i den øvre del kun i den ene kant, medens den anden har en skarp spalteegg, fra 2,5 til 3,7 cm. lange.
Dernæst er der 2 spidser, som er tilhugne i sin hele længde i begge kanter, den ene afb. her som fig. 18.
Endelig to, forøvrigt eneggede (pilespidser), men med kun ensidig indsmalning for tange.
Desuden en (og mulig nogle flere) bladformet spids uden tilhuggen tange. De er af forskjellige sorter flint, sort, mørk- og lysgraa, brungraa; flere er særdeles velformede stykker. ((9905))

Af flekkeskrabere er der i fundet flere med retoucherede egge i den ene ende, dels lige, dels skraa, undertiden indbuede eller udbuede. En bagtil afbrækket har udbuet retoucheret egg i enden og ogsaa nedover begge sidekanter. En anden skraa retoucheret egg, som fortsættes nedover sidekanterne, tildels med korte indbuninger. En har en indbuet egg i enden og flere fint hugne indbuninger i den ene sidekant. Desuden er der flere flekker med tilhuggen, men ikke retoucheret egg i enden som ogsa maa regnes som flekkeskrabere.
5 smaa skiveskrabere. ((9906))

Mindst 8 flekkeknive med mere eller mindre tilhuggen ryg og indsmalnende eller ialfald affladede bagtil for skjeftningens skyld. En af dem afb. som fig. 19.
Dertil kommer c. 10 flekker uden tilhugning i den ene kant, men med udpræget skjæreegg og noget tildannede for skjeftning. Flere af dem kan ogsaa have gjort tjeneste som skrabere.
Desuden er der blandt de usædvanlig mange gode flekker i samlingen en hel del med gode skjæreegge, som ogsaa kan have været anvendte som knive. ((9907))

6 flekker maa regnes som sage, deraf den ene med sagegg i begge sidekanter. ((9908))

Et eiendommeligt dolkformet stykke af sort, gjennemskinnende flint. Det er en tresidet flekke, 9 cm. lang, hvis tversnitt danner et ligebenet triangel, i den største del ikke over 1,2 cm. i tverm., men nedentil dog lidt bredere, og her er den ene kant noget affladet, udentvil for skjeftningens skyld. Forøvrigt sees kun lidt retouche paa den ene side nærmest den meget skarpe od; ellers har det kun rene spalteflader med skarpe kanter. Se fig. 20. ((9909))

5 smaa flekkebor, det længste 3,8 cm. langt.
Et "tyndt bor" med sterkt fremspringende trekantet spids.
2 tykke bor, det længste 5,5 cm. langt. ((9910))

En samling blokke og mindre knuder af flint, mindst 10. Deriblandt er et par gode flekkeblokke, 6-7 cm. lange, som ikke er sterkt udnyttede. ((9911))

Hertil kommer over 600 andre stykker flint. Deriblandt er en ualmindelig stor mængde gode flekker, tildels store og brede. Det er fordetmeste god flint af forskjellige farver og mindre af den opake graa. Navnlig gjælder dette de sikre tildannede redskaber. Et mindre procenttal end almindelig bestaar af smaat arbeidsaffald. ((9912))

Det er opsamlet ca. 100 m. nordøst for et opkomme i sydvest for Bremsneshatten i Bremsnes (matr.nr. 1554000520000) bag en opstikkende bergknaus. Høiden over havet mindst 50 m. (9904-9913).
73.
En skivespalter af flint med en bred, temmelig brat tveregg, som mulig er opskjerpet, 5 cm. lang og ligesaa bred ved eggen.
2 andre stykker synes ogsaa at maatte opfattes som mindre godt formede skivespaltere.
Et fjerde stykke, som paa forsiden for en stor del har kalkskorpe, kunde ansees som en skivespaltermeisel, 5,5 cm. lang. ((9913))

6-7 flekkeskrabere. Deraf en med dels indbuet, dels udbuet egg i enden, en anden, kort og bred, med indbuet egg i enden. En fortil afbrækket har korte indbuede skraberegge i den ene sidekant og nær bagenden indhak for skjeftning. Et par andre, som vist ogsaa er afbrækkede, har retoucheret skraberegg i sidekanterne. En tyk og svær flekkeskraber har retoucheret egg i den ene ende og i begge sidekanter.
Skiveskrabere: 6 stykker med retoucheret skraberegg til den ene side, dels lige, dels udbuet, dels indbuet, paa en enkelt ind- og udbuet, de fleste noget tilhugne for skjeftning eller for at falde bedre i haanden uden dog at have skaft eller skafttunge. Et eiendommelig formet stykke har en smal udbuet skraberegg, som fortsættes med indbuede egge nedover til begge sider. ((9914))

Nogle flekkeknive: 2 omtr. 6 cm. lange, tilspidsede ved tilhugning paa rygsiden. En omtr. 7 cm. lang, ligeledes indsmalnende mod spidsen og ogsaa noget nedentil.
Dertil kommer et par andre flekker, som ogsaa maa ansees som knive. -
En flekkesag, noget tilhuggen for skjeftning.
Et stykke af en bred flekke med en sterkt sagtandet kant. ((9915))

Flere flekkebor, det længste 7 cm. langt. 2 noget kortere og temmelig tykke. Et lidet bor, kun 2,5 cm. langt og 2 cm. bredt bagtil, er omhyggelig tilhugget i alle kanter, ogsaa i basis, enten for skjeftningens skyld eller for at kunne holdes bedre mellem fingrene. Et lidet "tyndt bor".
En ganske liden, noget krum borspids af sort flint. Dertil et noget tvilsomt langt og smalt stykke. ((9916))

Af pilespidser er der en over 3 cm. lang, smal flekkespids, lidt tilhuggen i kanterne op til odden og med indhak i begge kanter, som maa være beregnet paa at støtte skjeftningen; men det er paafaldende, at disse er anbragt lidt ovenfor midten.
Et stykke kunde være en enegget pilespids, men af en lidt usædvanlig form.
En lang tveregget spids. ((9917))

Flere, tildels temmelig store blokke, den længste 8 cm. lang. -
Dertil kommer en mængde, som maa regnes til affald. Den hele samling indeholder omtr. 200 stykker. (9918).
/span>.

Opsamlet ved selve det under foreg. nr. omtalte opkomme paa sydvestsiden af Bremsneshatten i Bremsnes (matr.nr. 1554000520000) (9913-9918).
74.
Økse af god sortgraa flint. Den ene side hvælvet med afspaltninger paalangs efter midten og paatvers ved kanterne, den anden side hovedsagelig en eneste spalteflade, 6 cm. lang; oventil tyk. -
En liden blok af god sortgraa flint med parallele afspaltninger paalangs paa den ene side, medens den anden har en tilhuggen tveregg, 3,5 cm. lang med 3 cm. bred egg, oventil tyk. Maa udentvil opfattes som en økse. -
En meget tynd skivespalter, paa den ene side hel spalteflade med slagbule ved den ene sidekant, paa den anden side en tveregg, men forøvrigt kalkskorpe, indsmalnende mod nakken, nær 5 cm. lang, 2,5 cm. bred ved eggen, ikke over 0,9 cm. tyk. ((9919))

4 flekkeknive, tilspidsede mod odden ved afhugning paa rygsiden, tildels aftyndende i den nedre ende for skjeftning.
Der er desuden flere flekker med gode skjæreegge, som kan være brugt som knive. -
En liden flekkeskraber med retoucheret, udbuet skraaa skraberegg
og en anden (flekkeskraber) med let tilhuggen lige egg for enden.
Nogle brudstkr. af flekker er formodentlig bagstykker af skrabere. -
3 flekkebor, 2,5 til 5 cm. lange, med tilhugne spidser. ((9920))

En enegget pilespids, 2 cm. lang, med helt tilhuggen rygkant og paa den anden kant tilhuggen i den nedre del.
En anden (pilespids) kunde ogsaa beregnes som enegget, men er af en anden form, meget bred paa midten.
En tveregget pilespids, dog ikke flekkespalter.
2 lancetformede pilespidser, bagtil indsmalnende for skjeftning, 4 og 2,7 cm. lange. ((9921))

Omtr. 130 stykker flint, hvoraf ialfald den overveiende del maa betragtes som affald. Fremhæves maa bl. a. en smuk liden flekkeblok af god flint. ((9922))

Disse stykker er opsamlede ved Ødegaarden paa Nordlandet, Bremsnes sogn, ved Kristiansund (matr.nr. 1554000540000), hvorfra der ogsaa i 1910 indkom samlinger, se Thj. VSS. 1910, 10 s. 51 9608. 9919-9922).
75.
Skivespalter af flint, 8 cm. lang, 5 cm. bred ved eggen, udspaltet af en yderflade af en blok med kalkskorpe paa hele forsiden undtagen den med et slag tilhugne eggflade. Lidt uregelmæssige omrids, men dog indsmalnende mod nakken; tyk til den ene kant, ganske tynd til den anden, god tveregg.
En liden spalter, som har slagbulen ved nakken, men har god udbuet tveregg, 3,5 cm. lang, 3 cm. bred ved eggen.
2 tvilsomme skivespaltere.
En liden tverøkse, paa den ene side hvælvet, med smale afspaltninger efter længden, paa den anden en afspaltet eggflade og forøvrigt kalkskorpe, kun 4 cm. lang og ligesaa bred ved eggen. ((9923))

Af de mange flekker i fundet kan 8 regnes for flekkeknive, 4,5-9,5 cm. lange, de fleste med indsmalning mod spidsen paa rygsiden og tildels med affladning bagtil for skjeftning. -
Af flekkeskrabere er der en med udbuet egg og indhak i kanten for skjeftning, 5 cm. lang.
En anden (flekkeskraber) med skraa egg og aftyndning bagtil, 6 cm. lang.
En tredie(flekkeskraber), meget smal med lige egg, 5 cm. lang, og
en fjerde (flekkeskraber) med temmelig daarlig, maaske beskadiget egg, med god tilhugning for skjeftning. Paa ingen af disse viser eggen retouche. ((9924))

Nogle skiveskrabere, hvoraf dog ingen har retoucheret egg, og som maaske kan være noget tvilsomme. ((9925))

En tveregget pilespids, dog ikke af flekkespalterform, 3 cm. lang med 2,5 cm. bred egg.
En anden (pilespids) usikker, men synes dog tilhuggen i kanterne for skjeftning.
En pilespids med egg til den ene, tyk til den anden side.
2 bladformede spidser. ((9926))

Som bor kan 6 stykker opføres, de fleste flekkebor, et enkelt dannet af en spaan med skjevt fremspringende spids. ((9927))

Dertil kommer c. 350 stykker flint, hovedsagelig affald. Det er dog for en stor del større stykker end almindelig, deriblandt endel blokke og større skiver. ((9928))

Dette fund er opsamlet paa Løkmyren paa Averøen, oprindelig en part af Bremsnes gaard, ikke at forveksle med Løkkemyren paa Nordlandet (matr.nr. 1554000520030), hvorfra der tidligere haves et flintfund, se Thj. VSS. 1910, 10 s. 64 (9923-9928).
76.
Skiveskraber af flint, temmelig tyk, med nogen grovt tilhugget egg, lidt indsmalnende bagtil. F. paa en bergknaus mellem Røseren og Voldvandet paa Nordlandet ved Kristiansund (matr.nr. 1503000000000) (9929).
77.
45 stykker flint og nogle smaa stykker bergkrystal.Blandt flinterne er 2 flekkeknive, den ene 4,5 cm. lang, bred og kanthugget bagtil, let tilhuggen mod odden paa rygsiden, den anden 5 cm. lang, paa samme maade tilhuggen mod odden og indsmalnende bagtil med indhak i kanten for skjeftning, lidt ind- og udbuet egg. - 2 pilespidser. - Et bor. - Et større, noget klumpet stykke, som dog falder godt i haanden, er ved nogen tilhugning formet til en spids til den ene ende og kan være anvendt som redskab til stød eller hugning.
F. paa en ny plads paa nordre Kolvik paa Nordlandet i Bremsnes (matr.nr. 1503000320005). Jfr. ovf. nr 59 (9961).

Alle disse fund fra
flintpladse
(nr. 56-77)
i ytre Nordmøre er indsamlede af hr. adjunkt A. Nummedal under reiser, som han foretog med et stipendium af selskabet. Tildels er det nye indsamlinger fra pladse, som han tidligere havde opdaget, og hvorfra der indkom fund i 1910, som er beskrevne i Thj. VSS. 1910 nr. 10 s. 36 ff. Dette er tilfælde med nr. 56-58, 63, 66, 71, 74, og 76. De øvrige 14 pladse er nye. Af disse er 6 pladse aldeles sikkert at henføre til ældre stenalder og 5 med overveiende sandsynlighed. De øvrige giver ikke sikre holdepunkter for tidsbestemmelse. Ialt kjendes nu fra Nordmøre omtr. 60 flintpladse, naar man ikke regner med saadanne findesteder, hvor der kun er opsamlet et enkelt eller et par stykker, om det end er sandsynligt, at disse ved nærmere undersøgelse ogsaa vil vise sig at repræsentere rigere pladse.