Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

3612.
Runesten, af Granit, c. 31/2 Alen høi, paa det bredeste 39" bred og 9 - 10 Tommer tyk. Danner paa begge Bredsider en nogenlunde jævn Flade; Bredden er nedenfra til et godt Stykke opad næsten den samme, men aftager mod Toppen, som er temmelig spids. Indskriften (med Runer af det yngre Alfabet) staar paa den ene Bredside, mærkelig nok paa den mindst jevne, i to Linier nedenfra op, Begyndelsen i Linien tilvenstre. Runerne er 41/2 - 5" høie, dybt indhugne og endnu tydelige, paa de sidste 5 - 6 Runer i den anden Linie nær, hvor Linien gjør et pludseligt Sving til Siden, og hvor maaske endel af Slutningsrunerne ere ganske udslettede. -
Stenen har, ialfald siden Begyndelsen af 17de Aarhundrede, ligget som Bro over en Bekk paa Gaarden Skaalevold i Vanse Sogn paa Lister, men maa efter som Form og Indskriftens Indhold antages oprindelig at have været reist paa eller ved en
Gravhaug. Den er nu ogsaa, i Sommeren 1865, bleven opreist paa et muret Fundament paa Pladsen bag Universitetsbygningerne, nær ved Tune-Stenen (No. 2092).