NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

18.
Gravfund fra y. j. fra Hen, Hen s., Grytten (matr.nr. 1539000430000).
a.
Tveegget sverd av jern. Hjalterne svakt krummet omtrent som R. 508; nedrehjaltet c. 10,7 cm. langt, øvrehjaltet noget mindre. Nogen knap har der, saavidt man kan se, ikke været. Længde 91,5 cm., derav klingens 80,4 cm. Klingens bredde øverst c. 6 cm.
b.
Enegget sverd av jern som R. 498, men uten nogen fremtrædende avsats ved overgangen mellem ryg og tange. Odden og det øverste av tangen avbrutt. Meget medtat av rust. Længde 70,5 cm., derav paa klingen c. 65 cm. Klingens bredde c. 5 cm.
c.
Enegget sverd av jern som R. 498, men med smalere klinge end fg., kun 4,5 cm. bred. Klingen er forsætlig sterkt bøiet ved to hug tvers over denne. Længde 83 cm., derav paa klingen c. 73 cm. Paa klingen sat endel fastrustede kulbiter.
d.
Kort enegget sverd av jern nærmest som R. 500. Tangens ende ombøiet. Ogsaa til dette stykke heftet der kulbiter. Længde 52,3 cm., derav paa klingen 36,8 cm.
e.
Falen og et stk. av bladet av en spydspids av jern av form som R. 531, men med svakere rygning. Hvorvidt falen oprindelig har været orneret, kan ikke nu længer sees, da stykket er helt gjennemrustet. Falens længde c. 8 cm. Bladets bredde nederst 5 cm.
f.
Økseblad av jern som R. 557. 18,4 cm. langt, 8,5 cm. bredt over eggen, 3,2 cm. over halsen. I skafthullet kulrester.
g.
Knivblad av jern, 15 cm. langt.
h.
Brudstkr. av et dobbeltledet bidselmundbit av jern. Ringenes tvermaal vel 7 cm.
i.
Krok av jern omtrent som R. 466. Tverstiftens ende opadbøiet, hvorav sees at det træ, hvori denne krok har været fæstet, har hat en tykkelse av c. 2,6 cm.
j.
Ljaablad av jern som R. 386. Kordelængde 57 cm.
k.
2 celter av jern som R. 401, henholdsvis 15,5 og 13 cm. l., den største med utbuet, den mindste med ret egg. I falen til den ene hefter endel kulbiter.
l.
Bøilen av en saks av jern som R. 442.
m.
Skebor av jern som R. 418. 25 cm. langt.No. 18,
som tydeligvis ikke kan skrive sig fra en enkelt grav, indsendtes uten nærmere fundoplysninger. Ved konservators besøk paa stedet sommeren 1916 oplystes ogsaa at det tveeggede sverd (a) ikke var fundet sammen med de øvrige saker. Fra Hen i Grytten er der i aarenes løp indkommet til Trondhjems Museum en række gravfund, hovedsagelig fra y. j., men ogsaa fra æ. j. (fra æ. j.: T. 10113-7, VSS. 1912, 8, 13 f.; fra y. j.: T. 4340-1, Ab. 1892, 95; T 4342-9, Ab. 1892, 95, cfr. Ab. 1891, 60; T 4350-6, Ab. 1892, 95 f., cfr. Ab. 1891, 61; T 4410, T 4469-75, Ab. 1892, 98, 1893, 126; T 4740, Ab. 1894, 147; T 4873, Ab. 1896, 92; T 10096-100, VSS. 1912, 8, 12; T 10101-6, VSS. 1912, 8, 12; T 10107-112, VSS. 1912, 8, 12; T 10118, VSS. 1912, 8, 14). De skriver sig dels fra skeletgrave dels fra brandgrave, dels er de mandlige, dels kvindelige, men ingen av disse fund er fagmæssig utgravet. Omkring kirken har der været en betydelig samling hauger og røser (cfr. R. Ziegler Ab. 1891, 60 f.). Nu findes der kun sikre rester av 5 hauger paa sletten øst for kirken liggende i to grupper nedover mot elven i en række i nordsydlig retning. Av den nordligste gruppe, nærmest kirken, sees først straks nedenfor veien en rest av en utpløiet liten rundhaug. Nedenfor denne igjen en kantrest av en stor avlang haug, 24 X 9 m. Fra denne stammer litt. b.-m. av det her beskrevne fund. Senere er yderligere fundet en rest av en skjoldbule, en fil, et ildstaal, brudstk. av en pilespids og et brændt ben. Disse saker er endnu ikke indsendt. Nedenfor denne har der ligget en større haug, som nu er helt borttat. C. 200 m. syd herfor sees atter rester av 2 hauger. Fra den sydligste av disse skal det i 1912 indsendte fund fra folkevandringstiden stamme (T. 10113 ff.), og i den nordligste skal der for længere tid siden være fundet et lerkar. Nær den nedre kant av den sydligste haug fandtes det tveeggede sverd litt. a. Senere er i nærhete av sverdet fundet en hein, som endnu ikke er indsendt. (11537).