Arkeologisk museum, Stavanger

Sammendrag

(autogenerert fra databasen)

S3426
a-(n)
gravfunn fra yngre jernalder/vikingtid HÅ K., ROGALAND:

a) Spenne (oval ) av bronse/jern , var. enkelt skall, R649. "3426 a. Skaalformet spænde av bronse av typen Rygh 649, dog er knoppene støpt i selve stykket, og deres antal er 11, idet der er anbragt en i hvert av de øvre rombefelter og en i hvert av de to hovedfelter paa siden. Spænden er enkeltskallet og stemmer idethele overens med cit. figur. Naaleheftet og naalskeden er av bronse, mens selve naalen er av jern. Spændens længste diameter er 10 cm., den korteste er 6,2." Oval spenne i samsvar med beskrivelsen. Nålen er ikke lenger bevart. Stl: 98 mm, stbr: 61 mm.Mål: Stl: 9.8 cm. Stb: 6.1 cm. Stt: 0. cm. Sth: 0. cm. Diam: 0. cm. Datering: 800-900 E.KR.
b) Spenne (oval ) av bronse/jern/tekstil , var. enkelt skall, R649. "3426 b. Lignende skaalformet spænde av samme type, noget grovere i skjæringen av ornamenterne, men ellers av samme beskaffenhet som foreg. eksplr. Dimensionene er ogsaa de samme. Naal av jern, mens naaleheftet er av bronse. Der sitter adskillige tøirester paa. Stykket er litt defekt paa oversiden." Fragmentarisk oval spenne, i samsvar med beskrivelsen. Stl: 98 mm, stbr: 63 mm. Deler av skallet mangler og noe av kanten er oppspist av korrosjon. Deler av nålen bevart i tre deler, stl: 10, 16 og 17 mm. Det korteste stykket med et frag. av skallet. Nå kan ingen rester av tekstil sees.Mål: Stl: 9.8 cm. Stb: 6.3 cm. Stt: 0. cm. Sth: 0. cm. Diam: 0. cm. Datering: 800-900 E.KR.
c) Spenne (rund ) av gull/bronse , var. irsk dekor. "3426 c. Irsk beslagstykke av bronse, som er sterkt forgyldt paa den for de irske gjenstande karakteristiske maate. Det er rundt og har en høi kantlist. Ornamentene grupperes i to koncentriske bælter, det ytre er prydet med de for irsk ornamentik karakteristiske spirallignende scrolls. Det indre parti derimot er ornert med et nærmest ægstavlignende ornament, et træk, der ikke ofte ses paa de hos os fundne irske stykker. Indenfor dette bælte er et litet, ophøiet rundt parti, hvori har været en grøn sten, hvorav der endnu sitter rester. Stykket maa ha hat anvendelse som en slags spænde,1) da undersiden er forsynt med to plateformede bronsehefter eller skeder støpt i selve stykket. Til forstaaelsen av dets bruk tjener formentlig ogsaa de smaahuller i platen som er anbragt, et paa hver side av det ene "naalehefte" og et andet paa den ene side av det andet. Stykkets diameter er 4,2 cm. Avbildet SMÅ 1910 fig. 19." Rund spenne, i samsvar med beskrivelsen, diam: 42 mm, t: 4 mm. Dette er sannsynligvis opprinnelig den dekorerte bunnplaten til et irsk hengekar, sml. Bruce-Mitford 1987.Mål: Stl: 0. cm. Stb: 0. cm. Stt: 0.4 cm. Sth: 0. cm. Diam: 4.2 cm. Datering: 800-900 E.KR.
d) Spenne (likearmet ) av bronse , var. JP 58. Antall fragmenter: 1 "3426 d. Lite, trefliket beslagstykke av bronse med en enkel liten ornamental rest, der synes lik de opløste rester av dyreben paa de ovale spænders dyreornamenter. Hver flik er skilt fra den anden ved en indbugtning. Hver av disse fliker har et ophøiet, rundt parti, hvori sikkert har været anbragt en sten el. lign. Undersiden har et plateformet naalehefte, hvori sitter rester av en bronsestift. Største længde 2,2 cm. Avbildet SMÅ 1910, fig. 20." Fragment av likearmet spenne som JP 58, Ljønestypen, i samsvar med beskrivelsen. Stl: 20 mmm, stbr: 22 mm. En flik er noe oppspist av korrosjon.Mål: Stl: 2. cm. Stb: 2.2 cm. Stt: 0. cm. Sth: 0. cm. Diam: 0. cm. Datering: 800-900 E.KR.
e) Perle (avrundet ) av glass , var. m. krans. "3426 e. Glasperle av eiendommelig form: nærmest som en tønde med en krans i hver ende, den ene dog borte. Disse kranse er ornert som et lyst riflet baand og et saadant pryder ogsaa selve perlens flate som et spirallagt baand. Stykkets længde er 2,8 cm. Bundfarven er mørk, blaalig." Mål: Stl: 2.8 cm. Stb: 0. cm. Stt: 0. cm. Sth: 0. cm. Diam: 0. cm. Datering: 800-900 E.KR.
f) Perle (avrundet ) av rav/glass . Antall: 5 . "3426 f. Fem mindre perler, alle flate og noget nær cylindriske. Tre er av glas (blaat, helt sort, gullig) og to er av rav." En mørkeblå glassperle, avrundet med parallelle ender, svakt riflet. Stl: 6,6 mm, diam: 8-9 mm. Mål: Stl: 0. cm. Stb: 0. cm. Stt: 0. cm. Sth: 0. cm. Diam: 0. cm. Datering: 800-900 E.KR.
g) Perle (avrundet ) av bronse , var. plane, ikke parallelle sider. "3426 g. To smaa bronseperler, den ene endnu med noget av traaden isittende. Den laa ved sakenes indbringelse til museet sammen med den nedenfor nævnte ben- naal paa det stykke av brystpartiet som nævnes der." En perle av bronse, avrundet med plane, ikke parallell sider. L: 5-7 mm, diam: 8-9 mm. Mål: Stl: 0.7 cm. Stb: 0. cm. Stt: 0. cm. Sth: 0. cm. Diam: 0.9 cm. Datering: 800-900 E.KR.
h) Spinnehjul (rett basis, rett topp ) av kleber , var. II H. "3426 h. Snellehjul av klæbersten, ganske simpelt, med en flat underside og avrundet overside. Diameter 3,1 cm." Spinnehjul av grå kleberstein, noe skjevt i toppflaten, diam: 31-32 mm, t: 11-13 mm.Mål: Stl: 0. cm. Stb: 0. cm. Stt: 1.3 cm. Sth: 0. cm. Diam: 3.2 cm. Datering: 800-900 E.KR.
i) Spiral av bronse . Antall fragmenter: 2 "3426 i. En liten bronsespiral i tre vindinger." To fragmenter av bronsespiral av flatt, smalt bronseblikk, hver bestående av en halvdel av en sirkel, ikke sammenpassende. Diam: hhv. 11,3 mm og 11,6 mm.Mål: Stl: 0. cm. Stb: 0. cm. Stt: 0. cm. Sth: 0. cm. Diam: 1.2 cm. Datering: 800-900 E.KR.
k) Nål (avflatet hode ) av bein . "3426 k. Bennaal med øie, rund, avflatet hode, noget defekt i spidsen, nu 5 cm. lang. - Denne bennaal laa ved sakenes indbringelse til museet in situ paa brystet av den begravete. Der medfulgte av dette et lite stykke, omfattende dele av 3 ribben, tøirester etc. og bennaalen laa herpaa med traadrester igjennem øiet og i en stilling, hvorav det ses, at den har været baaret lodret. Ikke langt undav fra denne naal laa den ene lille bronseperle. Parallelt med bennaalen og i dennes umiddelbare nærhet ligger en tøirulle, hvori ligger indtullet en eller anden metalgjenstand, av bronse og jern(?), av længde omtrent som en halv gang bennaalens. Stykket er ikke uttat ved denne katalogisering, det monteres med brystpartiet."Mål: Stl: 5. cm. Stb: 0. cm. Stt: 0. cm. Sth: 0. cm. Diam: 0. cm. Datering: 800-900 E.KR.
(l)) Tekstil (rulle ) av bronse/tekstil . 3426 (l) "en tøirulle, hvori ligger indtullet en eller anden metalgjenstand, av bronse og jern(?), av længde omtrent som en halv gang bennaalens. Stykket er ikke uttat ved denne katalogisering, det monteres med brystpartiet." Mål: Stl: 0. cm. Stb: 0. cm. Stt: 0. cm. Sth: 0. cm. Diam: 0. cm. Datering: 800-900 E.KR.
(m)) Tekstil av ull . 3426 (m). Tekstilfragmenter, meget små, vekt: 0,8 g.Mål: Stl: 0. cm. Stb: 0. cm. Stt: 0. cm. Sth: 0. cm. Diam: 0. cm. Vekt: 0,8 g gram.Datering: 800-900 E.KR.
(n)) Tre av tre . Antall fragmenter: 8 3426 (n) Åtte små fragmenter av tre, utilldannet, muligens resent. Treartsbestemmelse av Aud Simonsen: "grov struktur, sanns. eik". Natvitanalyse:Treartsbestemmelse (AuS)Mål: Stl: 0. cm. Stb: 0. cm. Stt: 0. cm. Sth: 0. cm. Diam: 0. cm. Datering: uviss
Funnomstendighet: usakkyndig fremgravd. Flatmarksgrav. "3426 a-f. Gravfund fra vikingetiden, fra Refsnes, Haa pgd., Jæren. Dette fund blev gjort paa Refsnes i 1909. Graven var anlagt ca. 1,30 m. dypt i en naturlig sandbanke. Der var nedskaaret en slags grav uten ytre dække i retning nord-syd. Andre oplysninger foreligger ikke."
Kartreferanse/-KOORDINATER: Projeksjon: EU89-UTM; Sone 32 N: 6511047 Ø: 300823
LokalitetsID: 24161
INNBERETNING/litteratur: Petersen. J. 1928: VIkingtidens smykker, s. 76; Wamers, E. 1985: Insularer Metallschmuck.. (Offa-Bücher 56), nr. 99, taf. 1:5, Liste 5:10
Funnår: 1910 .
Referanselitteratur: Bruce-Mitford, R. : 1987 Ireland and the hanging-bowls. I: Ryan, M. (ed) Ireland and Insular Art A.D. 500-1200. Proceedings of a conference at University College, Cork, 31 October- 3 November 1985. Royal Irish Academy, DublinPetersen, J.: 1928 Vikingetidens smykker. Stavanger museums skrifter; 2.Callmer, J.: 1977 Trade beads and bead trade in Scandinavia ca 800-1000. Acta archeaologica Lundensia. Series in 4:o, bind 11.Hofseth, E. Høigård: 1985 Det går i spinn. Forsøk på klassifikasjon av spinnehjul i Rogaland. I : J. R. Næss (red.) Artikkelsamling I. AmS-Skrifter 11. Arkeologisk museum i Stavanger, s. 33-61.
Katalogisert av: A.W. Brøgger.