Kulturhistorisk museum, Oslo

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

34058 a-kk.
Funn fra steinalderlokaliteten RØRMYR II, HØGNIPEN, DEGERNES s., RAKKESTAD p., ØSTFOLD.
a
) 5 lansettmikrolitter med delvis retusjert sidekant, av flint. Sml. Brinch Petersen B.P.), Acta Arch.37, fig.40. 4 er venstreretusjert, 1 høyreretusjert. 4 er brukket i distalenden. Nåværende lengde: 3,4 - 2,9 - 2,7 - 2,7 - 1,7 cm. St.br.: 0,95 - 1,4 - 1,2 1,25 - 0,9 cm.
b
) 3 lansettmikrolitter med en totalretusjert sidekant, av flint. Den retusjerte sidekanten og den motstående, uretusjerte er konvekse på to av mikrolittene, den tredje har bølget, uretusjert sidekant. To er venstre- og en høyreretusjert. En er noe avbrutt i begge ender og en er brutt i to. Denne siste mangler retusj ved bruddstedet. Lengder: 2,9 - 3,1 3,5 cm, st.br.: 0,85 - 0,8 - 1,0 cm.
c
) 2 segmentmikrolitter av flint, sml.B.P., fig.42. Begge er høyresidig retusjert. Lengder: 3,4 og 3,1 cm, st.br.: 0,8 og 0,75 cm.
d
) 2 mikrolitter med delvis retusjerte sidekanter, retusj fra motsatte ender, av flint. Sml. B.P., fig.45. Lengder: 2,4 og 2,3 cm, st.br. 0,9 og 0,9 cm.
e
) 4 mikrolitter med "kam", av flint. Én sidekant er totalretusjert, og på denne er det retusjert en utstående "kam" ved midtpartiet eller nær grensen mellom midt- og basalparti. Motstående sidekant er retusjert. 2 mikrolitter har "kam" på venstre side, 2 på høyre. Én av mikrolittene er avbrutt både i frontal- og basalparti. Lengder: 3,0 - 2,9 - 3,8 og 2,5 cm (avbrutt), st.br. (ved "kammen"): 1,15 - 1,4 - 1,65 - 1,6 cm.
f
) 1 mikrolitt med to retusjerte sidekanter som danner en tilnærmet rett vinkel, av flint, sml. B.P., fig.47. Lengde 2,4 cm, st.br. 1,0 cm.
g
) 2 lange trekantmikrolitter, av flint, sml. B.P., fig.51. Én har rett, totalretusjert kort- og langside, den andre tilnærmet rett retusjert kortside og delvis retusjert langside i motsatt ende av kortsiden. Begge har en helt uretusjert sidekant. Lengde 3,0 og 3,1 cm, st.br. 1,1 og 0,75 cm.
h
) 2 mikrolittfragmenter av flint. Alle er avbrutt i en ende og har retusj langs en sidekant. Typebestemmelser er usikre. Nåværende lengde 1,6 og 1,8 cm, st.br. 0,9 og 0,65 cm.
i
) 11 hele og 17 fragmentariske eneggete spisser, av flint. (En enegget spiss har en delvis og en helt retusjert sidekant, og forholdet mellom disse er &lt;60%). Av de hele spissene har 8 eggen på høyre side, 3 på venstre. Av de fragmentariske spissene er 8 frontalpartier, 9 basalpartier. Målhele spisser: lengde 2,7 - 2,5 - 2,35 - 2,1 - 2,0 - 2,6 - 2,65 - 2,5 - 2,6 - 2,95 - 2,65 cm. St.br. 0,95 - 0,9 - 0,95 - 1,0 - 1,1 - 0,8 - 0,9 - 0,9 - 1,2 - 1,0 - 0,95 cm.
k
) 1 fragmentarisk enegget eller tverregget spiss, av flint, avbrutt i frontalpartiet, ildskjørnet. Nåværende lengde 1,55 cm, st.br. 1,1 cm.
l
) 1 mulig forarbeide til skjev, tverregget spiss, med en midtstikkel i "basispartiet'', av flint. En sidekant og vel halvparten av motstående sidekant er retusjert. Mulig er stikkelen det primære ved artefaktet. Lengde 2,5 cm, st.mål 2,7 cm, br. 1,15 cm.
m
) 4 mikrostikler av flint. Br. ved avspaltningen: 1,0 - 1,2 -0,7-1,7 cm.
n
) 2 kanthugne skiveøkser av flint. Kanthugningen er foretatt fra baksiden (spalteflaten) av skiveøksen. Lengde 8,0 og 7,6 cm, eggbredde 6,4 og 4,4 cm, br. 1/3 fra nakken 4,0 og 3,2 cm, tykkelse 2,7 og 2,2 cm.
o
) 1 atypisk skiveøks av flint, dannet av et kjernefragment av en plattformkjerne. Lengde 5,9 cm, eggbredde: 4,2 cm, br. 1/3 fra nakken: 3,2 cm, tykkelse 2,5 cm.
p
) 2 midtstikler laget av flekker og avslag av flint. Den ene har egg dannet mellom to stikkelslag,lengde 4,4 cm, den andre mellom ett stikkelslag og en retusjert skrå kant, lengde 5,1 cm.
q
) 14 kantstikler av flint, med eggen dannet mellom en avspaltning eller en bruddflate og et stikkelslag. De er laget av avslag (6), flekkelignende avslag (3), flekker (1) og kjerneavslag (4). Lengde 3,0 - 5,1 cm.
r
) 1 dobbelt kantstikkel av avslag av flint, eggene dannet mellom stikkelslag og avspaltninger på samme sidekant, men i motsatte ender. Lengde 5,4 cm.
s
) 2 dobbelte kantstikler, en av flekke og en av avslag av flint. Den ene har eggen mellom et stikkelslag og en bruddflate i en ende, mellom et stikkelslag og en retusjert sidekant i motsatt ende, på samme sidekant. Lengde 4,4 cm. Den andre stiklen har eggen dannet mellom et stikkelslag og en avspaltningsflate i en ende, mellom et stikkelslag og en konkav enderetusj i motsatt ende og langs motsatt sidekant. Lengde 4,2 cm.
t
) 2 kantstikler av flekke og avslag av flint. Eggen dannes mellom en avspaltningsflate i enden og en retusjert sidekant, lengde 4,9 cm og 4,5 cm.
u
) 1 kjernestikkel av flint Kjernen har en stikkelegg dannet mellom et stikkelslag og en konkavt retusjert del av en sidekant, lengde 6,6 cm.
w
) 7 dobbelte kantstikler av flekkelignende avslag eller avslag av flint. Alle har en rett eller konkavt retusjert ende, hvorfra det er slått stikkelslag på motstående sidekant. En stikkel er i tillegg også retusjert i motsatt kortende, og der er det slått et stikkelslag. Lengde 2,1 - 5,7 cm.
x
) 1 dobbelt kantstikkel av flekke av flint. Flekken har konkav retusj i begge ender, og fra disse, langs motstående sidekanter er det slått stikkelslag . Lengde 4,0 cm.
y
) 2 kombinerte kant/midtstikler av flekkelignende avslag av flint. Begge har en stikkelavspaltning fra en ende, henholdsvis fra en retusjert og en uretusjert ende. I motsatt ende dannes det en midtstikkel ved to stikkelslag. Lengde 5,2 og 3,7 cm.
z
) 2 polyedriske stikler av kjerneavslag av flint.
æ
) 24 stikkelavslag av flint, lengde 1,3 - 5,1 cm.
ø
) 1 flekke og et avslag med skrå enderetning og 1 flekke med skråbuet enderetusj ("kniver") av flint. Lengde 3,3 - 2,9 - 3,1 cm.
å
) 1 flekke med konveks enderetusj, av flint. Lengde 1,6 cm, br. 1,1 cm.
aa
) 46 avslag, flekker og flekkeliknende avslag av flint, ikke nærmere klassifiserbart.
bb
) 11 flekke- og avslagskjerner med én plattform, av flint. Kjernenes største dimensjon er i slagretningen. Det er slått både flekker og avslag av kjernene, i 7 tilfelle bare på den ene siden av kjernen, de øvrige 4 har også en utpreget "forside" og "bakside". Plattformen danner en vinkel &lt;90· med den siden der det er slått flest flekker/avslag ("forsiden"). Alle kjernene har trimningsretusj langs plattformkanten. I enden motsatt plattformen er det knusemerker og/eller avslåtte stykker av kjernen. Lengde (i slagretningen): 4,8 - 4,9 - 5,0 - 5,15 - 5,5 - 5,9 - 5,95 - 6,25 - 7,0 - 7,35 - 9,1 cm.
cc
) 1 plattformkjerne som de foregående, men med en flekke slått for hver av sidene av plattformen, av flint. Lengde 5,3 cm.
dd
) 2 uregelmessige kjerner av flint, den største er uregelmessig, med flere kanter og avspaltningsflater hvorfra det er slått avslag og flekkeliknende avslag. Den minste er dels slått fra en plattform, dels fra forskjellige kanter. St. diam. 7,8 og 4,9 cm.
ee
) 2 skiver av flint. Spalteflaten på baksiden har tjent som plattform ved tilhuggingen langs kanten, innover forsiden. Begge har trimningsretusj langs store deler av sidekanten. St.diam. 5,15- 4,9 cm.
ff
) 32 kjernefragmenter/kjerneavslag av flint. De fleste av stykkene er slått av plattformkanten, færre stykker omfatter større deler av plattformen eller deler av siden av kjernen. St.diam. 1,1 - 6,5 cm.
gg
) 35 hele og 71 fragmentariske flekker av flint (br.> 8 mm).
hh
) 34 hele og fragmentariske mikroflekker av flint (br. &lt;= 8
ii
) 40 hele og 94 fragmentariske flekkeliknende avslag av flint.
kk
) 1261 avslag av flint.
Funnene er fremkommet ved utgravninger av Erling Johansen i 1960- 70-årene.
Boplassen ligger på NØ-siden av fjellet HØGNIPEN , i en myrforsenkning i terrenget, 159-160,5 m o.h. Det utgravde arealet er 140 m 2_. Funnene ble gjort i et gruslag under 30-40 cm tykk torv.