NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

Katalogtekst

(fra tilvekstkatalog << | >>)

16134-16141
Gravfunn fra vikingetiden fra Vernes Stjørdal s., Nedre Stjørdal pgd., Nordtr. (matr.nr. 1714001070000)(matr.nr. 1714001080000)
16134
a.
Tveegget sverd av jern i fragmenter nærmest av Jan Petersens type V, cfr. "Vikingesverd",farveplansje III, samt Fornv. 1912, s. 34, fig. 31. Også hjaltet på det foreliggende eksemplar, har vært praktfullt ornert, med sølvbelegg vesentlig i rutemønster (fig. 4). Knappen er tredelt med en lettinnsvunget, sølvbelagt, skarp kant på begge sider, knappens tre felter adskilt ved et tredobbelt bånd av tvunnet sølvtråd. Et lignende bånd også mellem knapp og overhjaltet, som har en lengde av 8,1 cm. Til klingen, som har vært bred og kraftig, hefter gjennemrustede rester av treskjeden
.
b.
Spydspiss av jern, lang og meget slank, kan mulig ha vært av typen R. 521, Jan Petersen fig. 20. Det meste av falen synes å være bortrustet. Foreligger nu i tre dele med en lengde av tilsammen ca. 55,3 cm.
c.
Ufullst. knivblad avjern.
d.
Stkr. av ljå- eller sigdblad avjern.
e.
Tynn>/FORM> slehammer av jern, 9,7 cm med en liten rest av skaftet.
f.
Et sammenrustet stk. av en kjede avjern,
et par fragmentariske spiker og
endel mere eller mindre ubestemmelige rester av jern, deriblandt et vinkelbøiet stykke
g.
To stkr. ildflint. Til den ene er fastrustet et stk. jern, mulig av et ildstål.
h.
Hein av skifer, 33,5 cm l.
i.
Litet hengebryne av grå skifer6,1 cm l., meget regelmessig formet, forholdsvis tynnt, avsmalnende mot den øvre, avrundede ende.
k.
Oval ring av bronse, 5,4 X 2,2 cm, hvortil hefter en rest av et tynnt beslag av bronse og visstnok også rester av lær.
l.
Tre små perler av glass, hvorav en defekt, og en av rav. De tre perler av glass har en enkel, påsmeltet dekor
F. sommeren 1940 ved utgraving av en haug (no. 1) på flyplassen på Vernes. Haugen var den største i den samling av gravhauger, som har ligget i den østre del av Vernes tidligere ekserserplass, og som i 1935 ble kartlagt av løitnant Th. Hegset. Den var rund, ca. 15 m i tverrm. med en høide av 1,5 m over et 0-punkt ved haugens fot. Den var helt igjennom bygget av sand og grus tatt tildels fra en bred og dyp veit som omga haugen. På haugen vokste et par store, inntil 200 år gamle furutrær. Graven, en skjelettgrav, viste sig å være nedskåret til en dybde av 1,27 m under den oprinnelige jordflate. Morkne og sparsomme rester av tre tydet på at den døde med sitt utstyr har vært innesluttet i en kiste eller mulig et kammer. Graven er en mannsgrav, vel fra 1. halvdel av 900-tallet, og efter sverdets orientering må liket ha vært nedlagt med hodet mot nord. Da der ikke fantes noe annet kvinnelig utstyr, som kunde tyde på en dobbeltgrav, må de 4 perler antas å ha tilhørt mannen; de er vel å betrakte som amuletter. Beretning med tegninger og fotografier i arkivet.

16135
To ovale skålspenner av bronse av typen R. 647. De representerer begge den rene type, og ornamentikken er gjennemgående skarp. På det ene ekspl. er på et par steder bevart rester av et sølvbånd i de fordypete lister. Det har vært ornert med tre parallelle rekker av opdrevne rå bukler. Spennene har hatt dobbelt nålefeste. Kantene er adskillig defekte. Nuv. lengde henholdsvis 10,1 og 9,8 cm. Utvilsomt en skjelettgrav. F. på samme gård Vernes ved en usakkyndig utgraving av haug 3. Det har vært en mindre, forholdsvis lav rundhaug, 10 m i tverrm. Den ene spenne gave fra Martin Trølstad, Hegra, ved gbr. Einar Hermstad; den annen innkjøpt.

16136
a.
2 ovale skålspenner av bronse av typen R. 657, cfr.Jan Petersen:Vikingetidens Smykker, s. 44 ff. Det er meget gode og typiske eksemplarer med utpregede fuglefigurer i dekoren, uten degenerasjon. Knoppene og den tvunne sølvtråd mangler dog. Likeledes er underplatens krave defekt; den sees å ha vært dekorert med en rad av innstemplede, fordypede trekanter, hvori tre knopper. Dobbelt nålefeste. Dele av nålene av jern med rester av fastrustet tøy foreligger. Under den ene spenne var bevart rester av tøy i flere lag.
b.
Et irsk, omtrent kvadratisk beslagstykke avbronse, 5,7 X 5,4 cm, omgjort til en spenne (fig. 5). Av den oprinnelige forgylling er intet nu tilbake. Nåleskjeden av bronse er i behold; den har vært festet med en bronsetråd, som på spennens overside griper over to av dekorens ribber. Av nålefestet er bevart et løst fragment. I stykkets 4 hjørner er et hull til de stifter som beslagstykket oprinnelig har vært festet med.
c.
17 perler av glass og 1 av rav. Herav er 1, av sort glass uten påsmeltet dekor, særlig stor, 4 cm bred, 2 cm høy. Den har rundt kanten en eiendommelig dekor fremkommen ved tverrgående rekker av tre elliptiske fordypninger i hver, et ornament som minner om ringkjeden. Perlen er åpenbart meget slitt og derfor antagelig gammel ved nedleggingen i graven. Således er begge hull ved slit av snoren trukket op mot kanten, så åpningen på begge sider er nesten pæreformet. Det skyldes sikkert også slit at derpå begge sider nu bare sees svake spor av fordypninger, som i likhet med dem rundt kanten også har vært anbragt her. Disse er ikke lenger parallelle, men slitt betydelig ned mot den del av kanten som efter slitet i hullenes åpning viser sig å ha vendt opp. Derefter kommer 2 adskillig mindre perler, men dog større enn de øvrige, av sortaktig glass med dekor av hvite ringer om et blått felt. Av resten er 8 med forskjellig dekor, 4 av grønt og gullig glass uten dekor, 1 liten perle av rav og 2 "lerperler".
d.
Et litet fragment av et spinnehjul av bein med plan underside, forholdsvis tykk, avrundet kant og lett hvelvet overside..
e.
20-25 forholdsvis små klinknagler; for det meste i fragmenter, med fastrustet tre.
Da der også foreligger et krummet, i begge ender tilspisset beslagstykke av den form som kjennes fra båtgravene, stammer vel disse nagler snarere fra en båt enn fra en kiste eller et skrin
F. ved usakkyndig graving i en haug (no. 4) på samme gravplassVernes, Stjørdal. Haugen var rund og ca. 10 m i tverrm. Funnet ble tatt vare på av løytnant Th. Hegset, som har oplyst at spennene lå omtrent i haugens midte, i en dybde av ca. 0,6 m. Skålspennene skulde ha vært hvelvet den ene over den annen, således at tøyrestene bare heftet til den innerste av dem. Denne forskyvning av spennenes plass må dog i tilfelle ha funnet sted i senere tid. Der skulde også være iaktatt brent stein hist og her samt aske og kull særlig i nærheten av graven. Denne er dog sikkert en
skjelettgrav
.

16137
To ovale skålspenner av bronse av typen R. 647. Likesom fg. representerer også disse den rene type. Dobbelt nålefeste. På det ene ekspl. sitter ennu nålen av jern på sin plass. Til dens hode er fastrustet rester av grovt tøy. Kantene beskadiget. Nuv. lengde henholdsvis 10,1 og 9,9 cm. Utvilsomt skjelettgrav. F. på samme gravplass på Vernes, Stjørdal, i haug no. 7, uten at nærmere oplysninger foreligger. Haugen var rund, ca. 10 m i tverrm., og var fra før delvis fjernet.

16138
Hein av skifer, Åpenbart defekt, nu 13,8 cm l. F. på samme gravplass på Vernes, Stjørdal, i haug no. 8, en langhaug, ca. 10 m lang, orientert sydvest-nordøst. Stykket lå ca. 2 m fra haugens sydvestre ende, i en dybde av 0,55 m. Haugen bar tydelig merker efter tidligere graving.

16139
a.
Et fragment av klingen til et kraftig, tveegget sverd av jern med fastrustede rester av skjeden.
b.
Fragmenter av en spydspiss av jernmed slank fal og forholdsvis tynnt, lett rygget blad med kraftig utsvungetavsats mellem fal og blad.
c.
Ca. 250 klinknagler (båtsaum), for det meste bruddstkr., med fastrustet tre.
F. på samme gravplass på Vernes, Stjørdal, ved planering av haug no. 10, en rund haug, ca. 15 m i tverrm. Båten har stått i haugens midte, målte ca. 6,50 m mellem de ytterste nagler i forstavn og bakstavn og inntil ca. 2,75 m bred målt efter naglene. Den har som alle båtene på denne gravplass vært orientert n.-s., i retning av en eldgammel veg som gravene har vært gruppert på begge sider av.

16140
a.
Tveegget sverd av jern i fire tildels ufullstendige fragmenter av Jan Petersens type H, cfr. pl. II, fig.1. Knappen er ved nagler festet til hjaltet. Såvel hjalter som knapp har det vanlige stripete belegg av kopper. Til klingen er fastrustet rester av skjeden av tre. Stykkenes lengde tilsammen 1,01 m.
b.
Et større fragment av en slank spydspiss avjern med damaskert blad, lett rygget på begge sider. Typen antagelig R. 522
c.
Et litet stk. ildflint
d.
Ca. 286 klinknagler av jern, de fleste med fastrustede rester av tre.
F. i haug 13, Vernes, Stjørdal. Haugen var rund, hadde et tverrmål av 11,20 m med en høyde av 0,53 m over den omgivende jordflate. Den var omgitt av en inntil 0,41 m dyp grøft. I midten var den noe nedsunken. I haugens midte var nedsatt en båt, delvis nedskåret i undergrunnen, orientert omtrent nv.-sø., langs den gamle veg, med forstavnen mot nordvest. Båtens lengde målt efter naglene hadde vært 7,62 m, største bredde 1,62 m. Efter naglerekkene må båten ha vært kledd med 5 bord på hver side, hvortil kommer relingen. Den døde har vært nedlagt bak båtens midte, med ansiktet vendt mot forstavnen. Sverdet, hvis grep vendte mot bakstavnen, synes å ha ligget på høyre side. På samme side har også spydet ligget, med spissen et stykke nedenfor og utenfor sverdets odd.

16141
a.
Tveegget sverd av jern av typenR. 494, Jan Petersens type H, cfr. fig.79. På knappen, som har vært naglet til overhjaltet, og hjaltene sees rester av det vanlige strierte bronse- eller kopperbelegg. Klingen som har vært 82,5 cm lang, foreligger i tre fragmenter. Greptangen defekt.
b.
Fragmenter av en spydspiss av jernav typen R. 517Jan Petersen fig. 13.
c.
En sammenrustet bundt av 5-6 pilespisser avjern, alle som det synes med tange
d.
Fragmenter av et bitselmunnbit avjern, hvortil i hver ring er fastrustet et rektangulært rembeslag av bronse, 3,8 X 2 cm
e.
Følgende rembeslag til bitsel: a.
2 runde beslag, 3,3 cm i tverrm. med gjennembrutt dekor og med fire runde fremspring, hvori sitter rester av nagler av jern. Har vel sittet ved panneremmens ansats, cfr.Stolpe-Arne, Graffeltet ved Vendel, pl. XIIb.
16 (?) mindre beslag, dannet av en kvadratisk plate, ikke alle like store, fra 2,2 X 2,2 til 1,7 X 1,7 cm, med en rektangulær innskjæring i hver kant, således at der fremkommer en korsformet figur (fig. 6)c.
Remtunge, 6,2 cm l., 2,3 cm ved basis, litt avsmalnende mot den avrundede ende, uornert.f.
Fragmenter av en saks av jern av typen R. 443g.
Fragmenter av et sigdblad avjernh.
Tverrøks (teksle) av jern, 15,2 cm l. R. 403i.
Rund, båndformet holk av bronse festet til enden av et cylindrisk, skaftformet stykke tre gjennemtrukket av rust, nu kun bevart i en lengde av 3,5 cm, med et tverrm. av 3 cm. Stykket består av et 1 cm bredt bånd av en sammenhengende rekke av plastiske, enkelt formede dyrehoder med snutene vendt nedad, således at der dannes en takket, kroneformet kant; oventil er dyrehodene begrenset av en smal, riflet list (fig. 7)k.
Fragmenter av et ildstål og
2 stykker ildflintl.
Ca. 50 klinknagler (båtsaum) tildels med fastrustet tre.m.
Endel mere eller mindre ubestemmelige jernstykker, deriblandt mulig beslag til et skrinn.
Skiferhein, 19,5 cm 1..
F. i haug 16, Vernes, Stjørdal. Haugen hadde oprinnelig vært rund med et tverrm. av 9,65 m, og en høyde av inntil 0,6 m, men den gamle veg hadde skåret bort endel av den vestre kant, således at den nu ga et avlangt inntrykk. I haugen hadde vært nedsatt en båt, delvis nedskåret i undergrunnen, med en lengde målt mellem naglene av 7,5 m og bredde inntil 1,58 m, orientert omtrent nord-syd, litt vestlig. Liket hadde vært nedlagt omtrent i båtens midte og efter sverdets orientering med hodet mot nord. Antagelig har båtens forstavn vendt mot syd. Såvel sverdet som spydet må ha ligget ved likets venstre side, spydets spiss omtrent i høyde med hodet. Bitslet med remtøy synes å ha vært nedlagt ved likets føtter. De øvrige saker fantes mellem sverdet og båtens vestre reling, nokså nær inn til den siste. De er åpenbart blitt nedlagt langs likets høyre side. Graven er en skjelettgrav fra eldre vikingetid.